Select language:

Sist oppdatert: 7. mars 2014

Innledning

Takk for at du valgte SMART. Dette bruksvilkårdokumentet ("Bruksvilkår") er en rettslig avtale mellom SMART Technologies ULC (henvist til som "SMART", "vi", "oss" eller "vår") og deg (der "du", "din" eller "bruker" inkluderer deg, din organisasjon, din skole eller bedrift som du bruker eller installerer programmet, nettilbud eller programvare på vegne av). Du fremholder og garanterer at du har autoritet til å godta disse vilkårene, og hvor anvendelig, forplikter din organisasjon, skole eller bedrift til å sikre at alle dens sluttbrukere overholder disse vilkårene. Hvis du er mindreårig, må dine foreldre eller formyndere godta disse vilkårene på dine vegne. Se ytterligere bestemmelser som gjelder for mindreårige under våre Retningslinjer for personvern og Opprette en konto.

Ved å bruke eller installere våre programmer, nettilbud eller programvare (våre "produkter"), samtykker du i å bindes av disse vilkårene og alle lisensavtaler for sluttbrukere som følger med våre produkter. Hvis vårt produkt har en medfølgende lisensavtale for sluttbrukere, skal den være rådende i tilfelle konflikt med noen av disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder også for våre oppdateringer, korrigeringer og alle tilknyttede Internett- eller mobilbaserte programmer eller tjenester, med mindre andre vilkår følger med dem.

SMART kan endre disse vilkårene når som helst ved å melde fra på denne siden. Du er ansvarlig for å besøke denne siden med jevne mellomrom for å få kjenskap til eventuelle endringer og for å slutte å bruke det aktuelle produktet dersom du ikke samtykker i de endrede vilkårene. Dette betyr med andre ord at endringer på våre vilkår vises her, og at din fortsatte bruk av våre produkter betyr at du godtar og samtykker i å være bundet til de endrede vilkårene – hvis du ikke samtykker i dette, skal du ikke bruke produktene våre.

Mange av produktene våre har bestemte bruksvilkår som kun gjelder det bestemte produktet ("Bestemte vilkår"). Disse bestemte vilkårene supplerer og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i denne innledningen og i delen med GENERELLE VILKÅR nedenfor). Følgende produkter har bestemte vilkår:

Følgende generelle vilkår gjelder alle produktene våre (herunder produkter som har bestemte vilkår):

GENERELLE VILKÅR

Bridgit®

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for Bridgit supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

SMART tildeler og du godtar en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens for bruk av programvaren med SMART-produkter i samsvar med følgende begrensninger:

 1. Du kan bruke programvaren som følger:
  1. Serverprogramvare. Du kan installere serverprogramvaren på et slikt antall servere som du er berettiget til basert på ditt første innkjøp av serverprogramvarelisenser, og alle eventuelle andre innkjøp av serverprogramvarelisenser. Du kan bruke serverprogramvaren når som helst på et slikt antall servere med den hensikt å støtte Bridgit-klientene. Serverprogramvaren støtter bruk av mer enn én klient om gangen, men den kan kun brukes til å støtte opptil det antallet samtidige klienter som du er berettiget til basert på ditt innkjøp av samtidige lisenser. Ethvert forsøk på å bruke programvaren i strid med disse begrensningene, regnes som et brudd på denne avtalen.
  2. Klientprogramvare. Du kan installere, eller tillate nedlasting av Bridgit-klientprogramvaren på så mange klienter som du trenger, forutsatt at antall samtidige klienter som bruker klientprogramvaren på et ethvert tidspunkt begrenses til antall samtidige lisenser du har kjøpt.

Tilbake til innledningen

SMART Ecosystem Network (SEN)

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Ecosystem Network ("SEN") supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

Enkelte brukere kan søke om og få tilgang til SEN, og henvises til i dette dokumentet som SEN-medlemmer. Tilgang til SEN kan gi SEN-medlemmer mulighet til å søke om medlemsakkrediteringer og andre programtilbud. Alle slike programmer og tilbud er underlagt ekstra vilkår og betingelser som styres av de respektive akkrediteringene eller andre programmer.

Fortsatt tilgang til SEN avhenger av opprettholdelse av medlemskap med SEN og tilknyttede akkrediteringer i god anseelse (herunder, men ikke begrenset til, betaling av medlemsavgifter) og overholdelse av disse vilkårene. SMART forbeholder seg retten til å kansellere et program, tilbud, SEN-medlemmets akkreditering og/eller SEN-medlemmets medlemskap etter SMARTs eget skjønn, herunder, men ikke begrenset til, under en eller flere av følgende omstendigheter:

 • SMART beslutter at et program eller en akkreditering ikke oppfyller et næringsbehov eller ikke lenger støttes; eller
 • SEN-medlemmene (herunder uten begrensning, deres ansatte, individuelle leverandører eller andre medarbeidere):
  • overholder ikke vilkårene i et eller flere aktuelle akkrediteringsprogrammer;
  • unnlater å returnere lånt utstyr i henhold til lånevilkårene;
  • anses ikke for å være en ærlig eller kvalifisert økosystemdeltaker;
  • betaler ikke eventuelle tilknyttede program- eller akkrediteringsavgifter i tide;
  • kommer med nedsettende, injurierende eller andre upassende bemerkninger om SMART eller andre SEN-medlemmer; eller
  • på annet vis unnlater å overholde alle gjeldende vilkår.

Leverandørkatalogen som er tilgjengelig gjennom SEN er kun en henvisning for å råde SEN-medlemmer om organisasjoner som har oppnådd visse akkrediteringsnivåer eller andre tildelinger. SMART verken gir sin tilslutning til, garanterer eller anbefaler noen tredjepartsleverandører, herunder de som er oppført i leverandørkatalogen. Tilbakemeldinger på disse leverandørene fra andre SEN-medlemmer er kun disse SEN-medlemmenes egne meninger, og gjenspeiler ikke nødvendigvis SMARTs meninger.

All prisinformasjon på SEN kan endres uten varsel.

SMART skal ikke, i henhold til avtale mellom SEN-medlemmet (eller annen gjeldende part) og SMART på andre måter, gjøre noe av det følgende med innlegg lagt inn av SEN-medlemmer spesifikt på SEN-delen av nettstedet:

 • Videreselge, distribuere eller på andre måter prøve å kommersialisere eller gjøre tilgjengelig (i henhold til avtale med SEN-medlemmet) digitale arbeider som er lagt inn av SEN-medlemmer med hensikt å oppnå akkreditering av slike arbeider.
 • SMART godtar videre at visse varemerker, servicemerker, logoer eller andre beskyttede merker som lastes opp av SEN-medlemmer til SEN-forumet eller leveres som del av akkrediteringssøknaden kun kan brukes av SMART for det spesifiserte formålet de ble levert for, som omfatter fremming av SEN-medlemmenes engasjement i SEN.

All programvare som gjøres tilgjengelig gjennom SEN (eller via en lenke gjennom SEN) skal være underlagt vilkårene i delen Prøveversjoner og andre programvare- eller programnedlastinger nedenfor, og skal også være underlagt følgende:

 • SEN-medlemmet må, hvis det er en organisasjon, påse at sine ansatte, leverandører og andre medarbeidere kun får tilgang til slik programvare i henhold til en fortrolighetsavtale (for programvare som ikke er generelt tilgjengelig for offentligheten) og er klar over og overholder vilkårene i lisensen og disse vilkårene.
 • SEN-medlemmer kan kun bruke programvaren for interne utviklingsformål, herunder for testing.
 • SEN-medlemmer kan ikke selge, distribuere, lisensiere eller viderelisensiere noen programvare på noen måte.
 • SEN-medlemmer kan bruke og vise programvare av kommersiell grad til demonstrasjons- og markedsføringsformål på varemesser og salgsdemonstrasjoner, forutsatt at denne rettigheten begrenses kun til SEN-medlemmers direkte ansatte, individuelle leverandører og andre medarbeidere (og ikke til SEN-medlemmers distribusjonskanaler).

All dokumentasjon som gjøres tilgjengelig for SEN-medlemmer gjennom SEN skal kun brukes av SEN-medlemmer til eksklusiv bruk (inkludert bruk av en eller flere ansatte, individuelle leverandører og andre medarbeidere), og ikke til distribusjon, videredistribusjon, modifisering eller forsøk på modifisering av det samme til noen tredjeparter.

Ved opphør av medlemskap i SEN av en hvilken som helst grunn, må SEN-medlemmer tilintetgjøre all programvare og tilknyttede lisensnøkler, dokumentasjon eller andre rettigheter tildelt til programvaren via medlemskap i SEN, umiddelbart returnere lånt utstyr tildelt via et SEN-program og innstille bruken av logoer eller andre rettigheter tildelt via et SEN-program.

Tilbake til innledningen

SMART Exchange®

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Exchange®-nettstedet ("Nettsted") supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

Visse innhold, programmer og programvare på nettstedet kan bli gjort tilgjengelig mot betaling og kan være underlagt andre eller alternative bruksvilkår, som blir tilgjengelig ved registrering av slike tjenester.

I den grad det tillates av våre lisensgivere, tildeler SMART deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, begrenset, royaltyfri, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar lisens for innhold som leveres av SMART eller brukergenererte innlegg som blir gjort tilgjengelig gratis ("Exhange-innhold"), i henhold til følgende betingelser og til den kontraktsmessige avtalen din om å unnlate å bruke noe Exchange-innhold utover omfanget av denne lisensen:

 • Lisensen din er begrenset til ikke-kommersielle formål, og uten å begrense den restriksjonen, samtykker du i å ikke laste ned store mengder av Exchange-innhold for ikke-kommersiell videredistribusjon, eller noe Exchange-innhold for kommersiell distribusjon eller opprettelse av eller tillegg til et konkurrerende tilbud.
 • Du kan åpne, kopiere, distribuere, publisere og på andre måter bruke uendret Exchange-innhold forutsatt at du beholder en henvisning til den opprinnelige forfatteren og/eller SMART-logoen eller -varemerket i den grad dette ble gjort i Exchange-innholdet.
 • Du kan redigere modifiserbart Exchange-innhold og distribuere, publisere og på andre måter bruke slikt modifisert innhold, forutsatt at du beholder og på en tydelig måte reproduserer tilskrivelsen til den originale opphavspersonen i innholdet (vanligvis på tittelsiden eller første side i dokumentet).
 • Du kan ikke endre eller fjerne noen eiendomsmerknader, berettigelser eller opphavsrettigheter eller annen innlemmet informasjon i Exchange-innholdet.
 • Du har tillatelse til å bruke Exchange-innhold i .galleryitem- eller .gallerycollection-filformat kun på SMART-produkter (f.eks. på SMART Table-programvare, SMART Table Toolkit-programvare, SMART Notebook-programvare og SMART Notebook Express-programvare eller -nettprogram). Bruk til andre formål er ikke tillatt. Du kan ikke bruke Exchange-innholdet på tredjepartsprogramvare eller inkludere det i noen produkter til salgs eller mot betaling. Hvis Exchange-innholdet innlemmes i en .notebook-fil og .notebook-filen eksporteres til et annet filformat, kan det andre filformatet brukes på tredjepartsprogramvare, forutsatt at det ikke inkluderes i et produkt til salgs eller mot betaling.

Lisensen som tildeles her kan kanselleres av SMART umiddelbart og uten varsel dersom vi finner ut etter eget rimelig skjønn at du bruker innhold som er publisert på nettstedet til næringsformål (f.eks. uten begrensning ved å publisere deler av innholdet på dette nettstedet i bøker eller nettsteder du gjør tilgjengelig kun for betaling, eller ved å dyplenke til områder på dette nettstedet fra et kommersielt nettsted), eller hvis du ikke overholder andre vilkår og bestemmelser i disse vilkårene. Når lisensen kanselleres, skal du ikke lenger åpne eller på andre måter bruke innhold publisert på nettstedet (med unntak av innhold du selv har lagt inn uten endringer gjort av andre).

Enkelte innhold eller programvare på nettstedet levert av SMART elle andre innholdsleverandører er kun tilgjengelig mot betaling ("Betalingsinnhold"), som vist på nettstedet. I slike tilfeller refererer kun SMART deg til forhandleren av dette innholdet. Når du har valgt varene du vil kjøpe, blir du ført videre til en nettbutikk som avholdes og drives av DR MYCOMMERCE, INC. D/B/A REGNOW ("RegNow"), forhandleren av betalingsinnholdet. Dette nettstedet vil være underlagt separate vilkår som spesifisert av RegNow, og alle transaksjoner du utfører på nettstedet er mellom deg og RegNow. SMART skal ikke holdes ansvarlig for noe aspekt av den transaksjonen.

Når det gjelder betalingsinnholdet, vedgår du at du, RegNow eller utgiveren, og ikke SMART:

 • håndterer alle aspekter av salget av alt betalingsinnhold, inkludert finanstransaksjonen og beregning av skatter du må betale i forhold til transaksjonen;
 • er ansvarlig for betaling av alle mulige skatter og avgifter relatert til transaksjonen;
 • administrerer tilbakebetalinger, gir støtte til adresseproblemer relatert til nedlastingen av betalingsinnholdet, ufullstendige nedlastinger eller feil på nedlastingen eller transaksjoner; og
 • oppetid og tilgjengelighet av handlekurven og RegNow-nettstedet.

Du erkjenner og samtykker herved i at SMART vil innhente informasjon relatert til transaksjonen (inkludert dine personlige opplysninger), om det er direkte fra deg eller fra RegNow. Denne informasjonen vil bli behandlet i henhold til våre retningslinjer for personvern.

Tilgjengeligheten av betalingsinnholdet etter at du fullfører en transaksjon er beskrevet i vilkårene til RegNow og du vedgår at SMART ikke kan holdes ansvarlig hvis du ikke laster ned betalingsinnholdet innenfor tidsfristen spesifisert i disse vilkårene. Du godtar også at du bare vil laste ned de antall kopier som du har kjøpt.

Lisensrettighetene dine til betalingsinnholdet vil i alle tilfeller begrenses som følger:

 • Bruken er begrenset til "ikke-kommersiell bruk", som når det gjelder betalingsinnhold betyr brukerens personlige bruk og bruk på klasseromsenheter assosiert med brukeren. Så fremt det bare brukes til ikke-kommersiell bruk, kan du utføre små modifikasjoner, tillegg, slettinger og endringer av betalingsinnholdet, som kalles bearbeidelse. Du må erkjenne kilden til betalingsinnholdet i det bearbeidede innholdet. Dette betalingsinnholdet eller dine bearbeidede innhold kan ikke videredistribueres eller deles for bruk utenfor ditt eget klasserom.

  I tillegg til vilkårene relatert til Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning, vedgår du at HVERKEN SMART ELLER DETS DATTERSELSKAPER, FILIALER, LEDERE, AGENTER, ELLER ANSATTE SKAL HOLDES ANSVARLIGE FOR PROBLEMER MED KVALITETEN, EGENSKAPENE, LEVERINGEN AV ELLER FAKTURERINGSPRAKSIS FOR BETALINGSINNHOLDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORRETNINGSHEMMELIGHETER ELLER ANDRE IMMATRIELLE RETTIGHETER TIL NOEN TREDJEPART.

Tilbake til innledningen

SMART Learning Space (SLS)

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Learning Space ("SLS") supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

Visse brukere kan opprette en konto for tilgang til SLS-området kun for medlemmer på nettstedet ("SLS-nettstedet"), og henvises heretter til som "SLS-medlemmer". I tillegg til disse bestemte vilkårene (som fortsatt gjelder på SLS-nettstedet), kan SLS-brukerne bli underlagt ytterligere vilkår ved opprettelse av medlemskonto og/eller ved kjøp av kurs, ressurser eller andre tilbud på SLS-nettstedet.

SLS-medlemmet godtar at kursmateriale og annet referansemateriale som blir gjort tilgjengelig på SLS-nettstedet er kun til medlemmenes personlige bruk, og skal ikke overføres, kopieres, deles, selges (eller på andre måter kommersialiseres), eller når det gjelder kurs (f.eks. Flash-mediapresentasjoner), oppbevares eller lagres elektronisk for andre formål enn fullføring av slike kurs.

SLS-medlemmer godtar at visse opplysninger, herunder kurshistorikk og -fullførelse, kursvitnemål og -kreditt og eventuelle sertifiseringsnivåer kan lagres på systemer administrert av SMART, selv om slike kurs tilbys på nettet og/eller kostnadsfritt. SLS-medlemmer godtar at slike opplysninger skal kunne vises både av SLS-medlemmer og SMART (og deres representanter), og kan lagres av SMART i en ubestemt periode. Dersom det er feil i opplysningene om et SLS-medlem på nettstedet, kan SLS-medlemmet kontakte SMART på SLS@smarttech.com for å korrigere dem.

SLS-medlemmer godtar at selv om SMART gjør sitt ytterste for å opprettholde konstant tilgjengelighet for nettstedet og innholdet på nettstedet, kan de ikke garantere at nettstedet og tilknyttet opplæringsmateriell og -kurs vil være tilgjengelig til enhver tid. SLS-medlemmer fritar med dette SMART fra tap eller erstatningsansvar som måtte oppstå ut fra manglende tilgjengelighet for nettstedet eller opplæringsmateriell eller -kurs. Dersom betalte opplæringskurs eller -materiell avbrytes eller er utilgjengelig på det anviste tidspunktet, skal SMART ved forespørsel gjøre slike kurs eller slikt materiell tilgjengelig for SLS-medlemmer så snart som praktisk mulig i etterkant, eller refundere beløpet som ble betalt for slike kurs eller materiell etter SMARTs eget valg.

Retningslinjer for betaling og refundering:

Hele beløpet må betales inn før registrering for noen kurs kan fullføres. SLS-medlemmer godtar at SMART kan bruke tjenestene til en tredjepart for betalingsbehandling.

Dersom det registrerte SLS-medlemmet ikke kan ta del i en opplæringsøkt (enten "personlig", dvs at opplæringen utføres på samme fysiske sted, eller på nettet), kan ikke opplæringen overføres.

Gratis nettkurs kan avlyses til enhver tid. SMART skal gi full refundering for kurs som er betalt i sin helhet, forutsatt at SLS-medlemmet har gitt minst fem (5) virkedagers varsel om at vedkommende ikke kan delta. Etter denne perioden, hvis SLS-medlemmet melder fra til SMART om at vedkommende ikke kan delta før kurset begynner, skal SMART kreditere SLS-medlemmets konto med beløpet som ble betalt inn for kurset. Denne kreditten kan brukes av SLS-medlemmet til andre kurs levert av SMART innen ett (1) år etter datoen for det opprinnelige kurset. Dersom meldingen om manglende deltakelse ikke mottas før kurset starter, skal hele kursavgiften frafalles av SLS-medlemmet.

Kurskreditt:

SMART kan fra tid til annen tilby programmer hvor SLS-medlemmer kan samle opp kreditt for antall utførte utviklingsopplæringstimer. Disse programmene kan være underlagt ekstra vilkår, og kan endres fra tid til annen. Kredittene som tilbys gjennom slike programmer skal ikke ha kontantverdi, og kan kun brukes på kurs (herunder sertifiseringer), opplæring, hendelser eller andre tilbud tilbudt av SMART. Med mindre annet er angitt, må oppsamlede kreditter brukes innen to (2) år etter at de er opptjent, ellers frafaller de.

Tilbake til innledningen

SMART Lessons Mobile™-applikasjon

Vennligst sørg for å lese introduksjonen som inneholder all viktig informasjon angående denne bindende avtalen mellom deg og SMART. Følgende er spesifiserte vilkår for SMART Lesson Mobile™-applikasjon ("Mobilleksjon") og må ikke komme i konflikt med de allmenne vilkårene (finnes i introduksjonen og på bunnen av denne siden). Våre vilkår gjelder altså for alle produktene våre (inkludert denne), men disse spesifiserte vilkårene gjelder for dette produktet.

SMART tildeler deg en begrenset, oppsigelig, ikke-overførbar, royaltyfri lisens til å bruke mobilleksjon på en mobil enhet, forutsatt at:

 • Du godtar at mobilleksjon krever en konto hos SMART, og at du må logge deg inn på denne for å bruke den.
 • Du godtar mobilleksjon ble laget bare for lesing av filer i SMART Notebook® og SMART Learning System (SLS) filer.
 • Du godtar å ikke bruke mobilleksjoner for opplasting, overføring eller deling av konfidensielle eller personlig identifiserbare informasjon.

Tilbake til innledningen

SMART Meeting Pro®

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Meeting Pro supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

I henhold til betaling av eventuelle gjeldende lisensavgifter, tildeler SMART og du godtar en ikke-eksklusiv , ikke-overførbar (ihht. punkt (c) nedenfor), evigvarende og ikke-viderelisensierbar lisens til bruk av Meeting Pro i samsvar med følgende begrensninger:

 1. Meeting Pro lisensieres per rom, der "rom" betyer et møtested på ett enkelt fysisk sted som inneholder en datamaskin og minst en, men ikke mer enn 16, visningsenheter (definert nedenfor) der alle slike visningsenheter er koblet til den sammen enkeltstående datamaskinen.
 2. Med mindre du har skriftlig tillatelse fra SMART, kan du kun koble datamaskinen som kjører Meeting Pro til følgende "visningsenheter":
  1. interaktiv SMART Board(tm)-tavle (600- og 800-serien);
  2. integrerte SMART-flatpaneler;
  3. interaktiv SMART Podium(tm)-talerstol (seriene ID422w, DT770, ID350, ID370, SP518 og SP524);
  4. interaktivt SMART Board-skjermoverlegg (400-serien); og/eller
  5. andre SMART-produkter som introduseres av SMART fra tid til annen og identifiseres av SMART som en visningsenhet for denne programvaren.
 3. For hver programvarelisens som kjøpes, kan du bruke den programvaren på én enkeltstående datamaskin som eies og kontrolleres av deg. Forutsatt at du ikke overskrider antall kjøpte lisenser, kan du deaktivere og aktivere programvaren på nytt fire (4) ganger på forskjellige datamaskiner (alle eid og kontrollert av deg) for å ta hensyn til utskifting av utstyr eller personalendringer.
 4. Du erkjenner at for å muliggjøre samarbeidsfunksjonaliteten til programvaren, må du separat kjøpe enten: i) en server- og/eller brukerlisenser for Bridgit® konferanseprogramvare eller ii) andre tredjeparters serverprodukter. Alle disse blir underlagt gjeldende lisensavtaler for sluttbrukere for henholdsvis SMART eller tredjeparter. Du erkjenner også at følgende kreves for riktig bruk av Meeting Pro med Lync, og at det er ditt ansvar å innhente riktige lisenser for følgende Microsoft Lync-klientprogramvare og tilgang til Microsoft Lync-serverprogramvare.
 5. Vedlikeholdsprogrammer (se nedenfor) tilbys av SMART i enkelte jurisdiksjoner. I disse jurisdiksjonene hvor vedlikeholdsprogrammer tilbys, må du kjøpe ett år med vedlikehold samtidig som programvarelisensen kjøpes.

Vedlikehold.

"Vedlikehold" for Meeting Pro betyr tilgang til kommersielt utgitte oppdateringer og oppgraderinger (det vil si nye versjoner og punktutgivelser av programvaren som inneholder forbedringer i programvarens funksjonalitet eller egenskaper) for den bestemte programvarelisensen tilknyttet eller som tilbys sammen med vedlikeholdsprogrammet, i alle tilfeller begrenset til det SMART gjør generelt tilgjengelig for sine abonnerende vedlikeholdskunder. Under vedlikeholdsprogrammet mottar du kommersielt utgitte oppdateringer og oppgraderinger: nye versjoner av programvaren som inneholder komponenter, ytelse, funksjoner og funksjonssett som er nye i denne programvaren og en endring fra din tidligere kjøpte versjon (f.eks. fra versjon 2.2 til versjon 3.0); og du mottar fremtidig aktiveringsstøtte for å aktivere den oppdaterte eller oppgraderte programvaren fra din tidligere kjøpte versjon.

Vedlikehold ekskluderer spesifikt tjenester tilknyttet datavirus eller konflikter som gjelder programvare som ikke er installert eller introdusert av SMART. Vedlikehold ekskluderer videre tillegg, plug-ins, tilpasninger, nye programmer, moduler eller annen programvare som ikke generelt og regelmessig gjøres tilgjengelig for brukere av programvaren uten ekstrakostnader, men som i stedet gjøres tilgjengelig separat av SMART.

Vedlikeholdsperioden regnes ut slik at den begynner ett (1) år fra kjøpsdatoen for programvarelisensen tilknyttet vedlikeholdsprogrammet, og fortsetter i perioden i henhold til lengden av vedlikeholdsprogrammet som kjøpes av deg ("vedlikeholdsperioden"). Du kan velge å kjøpe et lengre vedlikeholdsprogram, som kan bli gjort tilgjengelig fra SMART, for hver programvarelisens. Pågående vedlikehold utover de(n) innledende eller påfølgende vedlikeholdsperioden(e) kan kjøpes separat, og skal følge bestemmelsene i eventuelle ekstra vedlikeholdsprogramavtaler levert av SMART på det tidspunktet. Dersom en forlengelse av vedlikeholdsperioden ikke er anskaffet før den gjeldende vedlikeholdsperioden utløper, må du betale skyldige vedlikeholdsavgifter til dags dato for å kvalifisere deg for fortsatt vedlikehold, eller kjøpe en oppgradering for den gjeldende programvarelisensen (med eventuelt tilknyttet obligatorisk vedlikeholdsavgift).

SMART forbeholder seg retten til å avslutte eller modifisere tilgjengelige vedlikeholdsprogrammer til enhver tid etter eget skjønn, forutsatt at slike modifikasjoner ikke innvirker på vedlikeholdsprogrammer som allerede er bestilt og som er akseptert av SMART før slike modifikasjoner i løpet av den gjeldende vedlikeholdsperioden, med unntak av det begge partene blir enige om.

Bedriftsgalleri.

Din bruk av SMART-leverte bilder, fotografier, SMART Meeting Pro-sider, bakgrunner eller temaer (hvert henvist til som et "element") som utgjør deler av eller hele bedriftsgalleriet (som kan være tilgjengelig i programvaren din) er underlagt følgende vilkår:

 • Du kan åpne, kopiere, distribuere, publisere, skrive ut og på andre måter bruke modifiserte eller uendrede elementer for intern sirkulering eller for rimelig ekstern sirkulering, forutsatt i alle tilfeller at bruken er for dine bedriftsformål og i henhold til betingelsene og utelukkelsene angitt i denne delen.
 • Du skal ikke fjerne, endre eller skjule noen varemerker, opphavsrettslige eller andre eiendomsmerknader som finnes i (herunder i metadata) eller vises på slike elementer.
 • Du kan endre elementer og lagre hvert endrede element som et nytt element, forutsatt at hvert slikt avledet verk er underlagt betingelsene i denne lisensen som et element, herunder at du bevarer og reproduserer kildeinformasjon og/eller tilskrivelse til opphavsmannen det er henvist til i elementet (for eksempel, inkludert i metadata). Denne bestemmelsen gjelder for avledede verker av avledede verkelementer.
 • Elementer kan innlemmes i et fcw-filformat og fcw-filen kan eksporteres til et annet filformat, men du har imidlertid kun rett til å bruke et element i et filformat som programvaren støtter (f.eks. Adobe PDF® og SMART Meeting Pro-programvaren). Utover disse filformatene kan du ikke bruke elementet i tredjeparters programvare. Denne begrensningen kan ikke omgås ved å endre filformatet .galleryitem eller ved å endre elementet på andre måter.
 • Du kan ikke bruke elementene som del av varemerking eller forsøke å innlemme et element eller vesentlige deler av det i varemerkede eller kommersielle emballeringer, annonsering eller markedsføring.
 • Du har ikke tillatelse til å bruke elementene delvis eller i sin helhet til videresalg, enten det opprinnelige SMART-gallerielementet eller et avledet verk av det, unntatt hvis det innlemmes i et dokument, en presentasjon eller på lignende måter for dine bedriftsformål.
 • Du har ikke tillatelse til å laste opp, distribuere, selge eller på andre måter overføre eller gjøre tilgjengelig elementene i masse- eller buntmengder, uansett om det er for kommersielle eller private formål, og skal ikke (enten i opprinnelig eller i endret form) tilbys, distribueres, overføres eller vises i masse- eller buntform, på eller i et nettsted, produkt, tilbud eller tjeneste, inkludert slike som konkurrerer mot SMARTs tilbud eller andre tjenester.
 • Tredjeparter kan viderekopiere og -distribuere elementer mottatt fra deg, forutsatt at slike elementer er i et filformat som støttes av Meeting Pro, og videre forutsatt at all bruk (herunder kopiering og distribuering) kun er tilknyttet dine tiltenkte bedriftsformål, og videre forutsatt at en slik tredjepart bevarer eventuelle opphavsrettslige eller andre eiendomsrettslige merknader (inkludert i digitale metadata).

Tilbake til innledningen

SMART Meeting Pro® Personlig utgave (MPPE)

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Meeting Pro Personlig utgave (MPPE) supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

Underlagt betaling av eventuelle gjeldende lisensavgifter, tildeler SMART og du godtar en ikke-eksklusiv , ikke-overførbar (ihht. punkt (a) nedenfor), evigvarende og ikke-viderelisensierbar lisens til bruk av MPPE i samsvar med følgende begrensninger:

 1. Minste antall lisenser. Du må kjøpe minst 10 MPPE-lisenser
 2. Lisens. For hver programvarelisens som kjøpes, kan du bruke den programvaren på én enkeltstående datamaskin som eies og kontrolleres av deg (dvs. én lisens per bruker kreves). Forutsatt at du ikke overskrider antall kjøpte lisenser, kan du deaktivere og aktivere programvaren på nytt på forskjellige datamaskiner (alle eid og kontrollert av deg) for å ta hensyn til utskifting av utstyr eller personalendringer.
 3. Nødvendig ekstraprogramvare. Du erkjenner at for å muliggjøre samarbeidsfunksjonaliteten til MPPE-programvaren, må du kjøpe separat enten: i) en server- og/eller brukerlisenser for Bridgit® konferanseprogramvare eller ii) andre tredjeparters serverprodukter. Alle disse blir underlagt gjeldende lisensavtaler for sluttbrukere for henholdsvis SMART eller tredjeparter.
 4. Vedlikehold. Vedlikeholdsprogrammer (se nedenfor) tilbys av SMART i enkelte jurisdiksjoner. I disse jurisdiksjonene hvor vedlikeholdsprogrammer tilbys, må du kjøpe ett år med vedlikehold samtidig som programvarelisensen kjøpes.

Vedlikehold.

"Vedlikehold" for MPPE betyr tilgang til kommersielt utgitte oppdateringer og oppgraderinger (det vil si nye versjoner og punktutgivelser av programvaren som inneholder forbedringer i programvarens funksjonalitet eller egenskaper) for den bestemte programvarelisensen tilknyttet eller som tilbys sammen med vedlikeholdsprogrammet, i alle tilfeller begrenset til det SMART gjør generelt tilgjengelig for sine abonnerende vedlikeholdskunder. Under vedlikeholdsprogrammet mottar du kommersielt utgitte oppdateringer og oppgraderinger: nye versjoner av programvaren som inneholder komponenter, ytelse, funksjoner og funksjonssett som er nye i denne programvaren og en endring fra din tidligere kjøpte versjon (f.eks. fra versjon 2.2 til versjon 3.0); og du mottar fremtidig aktiveringsstøtte for å aktivere den oppdaterte eller oppgraderte programvaren fra din tidligere kjøpte versjon.

Vedlikehold ekskluderer spesifikt tjenester tilknyttet datavirus eller konflikter som gjelder programvare som ikke er installert eller introdusert av SMART. Vedlikehold ekskluderer videre tillegg, plug-ins, tilpasninger, nye programmer, moduler eller annen programvare som ikke generelt og regelmessig gjøres tilgjengelig for brukere av programvaren uten ekstrakostnader, men som i stedet gjøres tilgjengelig separat av SMART.

Vedlikeholdsperioden regnes ut slik at den begynner ett (1) år fra kjøpsdatoen for programvarelisensen tilknyttet vedlikeholdsprogrammet, og fortsetter i perioden i henhold til lengden av vedlikeholdsprogrammet som kjøpes av deg ("vedlikeholdsperioden"). Du kan velge å kjøpe et lengre vedlikeholdsprogram, som kan bli gjort tilgjengelig fra SMART, for hver programvarelisens. Pågående vedlikehold utover de(n) innledende eller påfølgende vedlikeholdsperioden(e) kan kjøpes separat, og skal følge bestemmelsene i eventuelle ekstra vedlikeholdsprogramavtaler levert av SMART på det tidspunktet. Dersom en forlengelse av vedlikeholdsperioden ikke er anskaffet før den gjeldende vedlikeholdsperioden utløper, må du betale skyldige vedlikeholdsavgifter til dags dato for å kvalifisere deg for fortsatt vedlikehold, eller kjøpe en oppgradering for den gjeldende programvarelisensen (med eventuelt tilknyttet obligatorisk vedlikeholdsavgift).

SMART forbeholder seg retten til å avslutte eller modifisere tilgjengelige vedlikeholdsprogrammer til enhver tid etter eget skjønn, forutsatt at slike modifikasjoner ikke innvirker på vedlikeholdsprogrammer som allerede er bestilt og som er akseptert av SMART før slike modifikasjoner i løpet av den gjeldende vedlikeholdsperioden, med unntak av det begge partene blir enige om.

Bedriftsgalleri.

Din bruk av SMART-leverte bilder, fotografier, SMART Meeting Pro-sider, bakgrunner eller temaer (hvert henvist til som et "element") som utgjør deler av eller hele bedriftsgalleriet (som kan være tilgjengelig i programvaren din) er underlagt følgende vilkår:

 • Du kan åpne, kopiere, distribuere, publisere, skrive ut og på andre måter bruke modifiserte eller uendrede elementer for intern sirkulering eller for rimelig ekstern sirkulering, forutsatt i alle tilfeller at bruken er for dine bedriftsformål og i henhold til betingelsene og utelukkelsene angitt i denne delen.
 • Du skal ikke fjerne, endre eller skjule noen varemerker, opphavsrettslige eller andre eiendomsmerknader som finnes i (herunder i metadata) eller vises på slike elementer.
 • Du kan endre elementer og lagre hvert endrede element som et nytt element, forutsatt at hvert slikt avledet verk er underlagt betingelsene i denne lisensen som et element, herunder at du bevarer og reproduserer kildeinformasjon og/eller tilskrivelse til opphavsmannen det er henvist til i elementet (for eksempel, inkludert i metadata). Denne bestemmelsen gjelder for avledede verker av avledede verkelementer;
 • Elementer kan innlemmes i et fcw-filformat og fcw-filen kan eksporteres til et annet filformat, men du har imidlertid kun rett til å bruke et element i et filformat som programvaren støtter (f.eks. Adobe PDF® og SMART Meeting Pro-programvaren). Utover disse filformatene kan du ikke bruke elementet i tredjeparters programvare. Denne begrensningen kan ikke omgås ved å endre filformatet .galleryitem eller ved å endre elementet på andre måter.
 • Du kan ikke bruke elementene som del av varemerking eller forsøke å innlemme et element eller vesentlige deler av det i varemerkede eller kommersielle emballeringer, annonsering eller markedsføring.
 • Du har ikke tillatelse til å bruke elementene delvis eller i sin helhet til videresalg, enten det opprinnelige SMART-gallerielementet eller et avledet verk av det, unntatt hvis det innlemmes i et dokument, en presentasjon eller på lignende måter for dine bedriftsformål.
 • Du har ikke tillatelse til å laste opp, distribuere, selge eller på andre måter overføre eller gjøre tilgjengelig elementene i masse- eller buntmengder, uansett om det er for kommersielle eller private formål, og skal ikke (enten i opprinnelig eller i endret form) tilbys, distribueres, overføres eller vises i masse- eller buntform, på eller i et nettsted, produkt, tilbud eller tjeneste, inkludert slike som konkurrerer mot SMARTs tilbud eller andre tjenester.
 • Tredjeparter kan viderekopiere og -distribuere elementer mottatt fra deg, forutsatt at slike elementer er i et filformat som støttes av MPPE, og videre forutsatt at all bruk (herunder kopiering og distribuering) kun er tilknyttet dine tiltenkte bedriftsformål, og videre forutsatt at en slik tredjepart bevarer eventuelle opphavsrettslige eller andre eiendomsrettslige merknader (inkludert i digitale metadata).

Tilbake til innledningen

SMART Notebook®

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Notebook supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

Følgende definisjoner gjelder for disse bestemte vilkårene:

"Klasserom" betyr kombinasjonen av et gitt antall instruktørenheter (det antallet instruktørenheter som tildeles ved kjøp av programvarens produktlisens eller tilknyttet lisensiert produkt) sammen med et rimelig antall elevenheter (anslått nødvendig antall basert på sannsynlig antall elever som deltar i slike klasserom i forhold til antall instruktører som etableres av SMART fra tid til annen for det gjeldende programvareproduktet), med mindre annet er samtykket av SMART og organisasjonen din.

"Lisensiert produkt" betyr alle SMART-produkter som inkluderes i prisen eller sendes sammen med den gjeldende programvaren, men når det gjelder SMART Notebook-programvaren, tildeler følgende lisensierte produkter imidlertid følgende tilknyttede lisens:

 1. Den interaktive SMART Board®-tavlen tildeler en SMART Notebook-programvarelisens;
 2. Den interaktive SMART Podium-talerstolen tildeler en SMART Notebook-programvarelisens;
 3. Det interaktive SMART Response-svarsystemet tildeler en SMART Notebook-programvarelisens (for hver påkrevde klassepakke for Response-maskinvare);
 4. SMART Document Camera-dokumentkameraet tildeler det tilknyttede antallet SMART Notebook-programvarelisenser;
 5. Den trådløse SMART Slate-skriveplaten tildeler en SMART Notebook-programvarelisens;
 6. Det interaktive SMART Table®-undervisningssenteret tildeler to (2) SMART-programvarelisenser; og
 7. Den interaktive SMART LightRaise-projektoren tildeler en SMART Notebook-programvarelisens.

"Vedlikehold" for Notebook betyr tilgang til kommersielt utgitte oppdateringer og oppgraderinger (det vil si nye versjoner og punktutgivelser av programvaren som inneholder forbedringer i programvarens funksjonalitet eller egenskaper) for den bestemte programvarelisensen tilknyttet eller som tilbys sammen med vedlikeholdsprogrammet, i alle tilfeller begrenset til det SMART gjør generelt tilgjengelig for sine abonnerende vedlikeholdskunder. Under vedlikeholdsprogrammet mottar du kommersielt utgitte oppdateringer og oppgraderinger: nye versjoner av programvaren som inneholder komponenter, ytelse, funksjoner og funksjonssett som er nye i denne programvaren og en endring fra din tidligere kjøpte versjon (f.eks. fra versjon 2.2 til versjon 3.0); og du mottar fremtidig aktiveringsstøtte for å aktivere den oppdaterte eller oppgraderte programvaren fra din tidligere kjøpte versjon.

"Sted" betyr stedene hvor lisensen er tiltenkt og hvor rom vil bli talt for stedslisensiering, og som nærmere bestemt kan inkludere en skole, flere skoler i ett skoledistrikt eller flere skoler i mer enn ett distrikt, forutsatt at alle står oppført i lisenstakerorganisasjonens bestilling eller annen salgsordre for lisensen, og som også kan omfatte ekstern bruk av lærere på det stedet (slik at de kan jobbe hjemmefra eller fra andre eksterne steder med henblikk på undervisningsforberedelser).

Hvis du vil bruke programvaren SMART Notebook, SMART Response eller studentutgaven av SMART Notebook-programvaren med noen interaktive visningsenheter fra tredjepart (dvs. ikke fra SMART), må du anskaffe en SMART Notebook-programvarelisens

Du erkjenner at din produktbruksinformasjon kan bli sporet av SMART for forsknings- og vurderingsformål. Denne funksjonen kan den individuelle sluttbrukeren eller din organisasjonen (gjennom organisasjonens administrator) velge å slå av eller på. Denne brukssporingen samler ikke inn personopplysninger (som definert i Loven om personvern og elektroniske dokumenter (Canada)). Det er din organisasjons ansvar å sørge for at standardvalget overholder interne retningslinjer.

Alle rettigheter som ikke tildeles av denne lisensen forbeholdes. For hver SMART Notebook-programvare som er lisensiert og betalt av deg, tildeler SMART og du godtar en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-viderelisensierbar lisens til bruk av programvaren i samsvar med følgende vilkår, bestemmelser og begrensninger:

Notebook-klasseromslisens:

 1. 4 aktiveringer per klasserom.
 2. Kan brukes på skolen eller i hjemmet av lærer eller elev på enhver enhet, på enhver maskinvare (SMART eller annet) som er tilknyttet klasserommet (dvs. lærerens bærbare datamaskin).
 3. Ett år med vedlikehold er inkludert i programvarelisensavgiften. Med unntak av kjøp via enkelte forhandlere, beregnes denne 1-årsperioden å starte den datoen programvaren kjøpes. For enkelte forhandlere beregnes vedlikeholdsterminen annerledes, og det er forhandlerens ansvar å informere lisensinnehaverorganisasjonen om slik annen beregning, og fortløpende vedlikehold etter den første årsterminen kan kjøpes separat og skal være underlagt vilkårene til enhver gjeldende vedlikeholdsavtale som leveres av SMART. Dersom en forlengelse av vedlikeholdsterminen ikke er anskaffet før den gjeldende vedlikeholdsterminen utløper, må sluttbruker betale skyldige vedlikeholdsavgifter til dags dato for å kvalifisere seg for fortsatt vedlikehold, eller kjøpe en oppgradering for den gjeldende lisensen (med eventuelt tilknyttet vedlikeholdsavgift).

Notebook-stedslisens:

 1. Ubegrensede aktiveringer innen stedet.
 2. For å kvalifisere seg for denne lisensen, må lisenstakerorganisasjonen kjøpe lisensen basert på antall klasserom på stedet.
 3. Kan brukes på skolen eller i hjemmet.
 4. Kan brukes på studentenheter.
 5. Kan brukes på alle typer maskinvare, SMART eller annet.
 6. Ett år med vedlikehold for alle installasjoner av programvaren på stedet er inkludert i kjøpet av denne lisensen. Dersom antall rom på stedet øker (som utregnet på årsdagen for innkjøpet av SMART Notebook-stedslisensen, må lisenstakerorganisasjonen kjøpe flere lisenser (basert på differansen i lisensavgifter)) for det antallet rom for å kunne bruke programvaren på slike ekstra rom og fortsatt kvalifisere seg for stedslisensen for SMART Notebook Advantage-vedlikehold.

Elevutgaven av SMART Notebook-programvaren:

 1. Basert på det spesifiserte antallet anskaffede lisenser, kan du bruke elevutgaven av programvaren:
  1. på én dataenhet per lisens forutsatt at den ikke er den primære enheten tilknyttet eller koblet til (herunder trådløst) en interaktiv SMART-visningsenhet uten den tilknyttede SMART Notebook-programvarelisensen for slik programvarebruk; og
  2. dersom elevutgaven av SMART Notebook-programvaren er installert på en SMART USB, kan du bruke programvaren på en hvilken som helst dataenhet, forutsatt alltid at dataenheten ikke er knyttet eller koblet (herunder trådløst) til en interaktiv SMART-visningsenhet for aktiv bruk av elevutgaven av programvaren uten den tilknyttede lisensen for slik programvarebruk.

SMART Notebook Math Tools-programvare:

Basert på det spesifiserte antallet lisensierte dataenheter, tillater hver lisens at du bruker Math Tools-programvaren på én enkelt dataenhet. Du må godta vilkårene i denne lisensen for hver installasjon av Math Tools på alle separate dataenheter. For at Math Tools skal kunne fungere på riktig måte må du ha en kompatibel versjon av SMART Notebook-programvaren for bruk på en slik dataenhet, som skal være underlagt disse lisensvilkårene.

For SMART Sync-programvare til klasseromsadministrasjon:

 1. Basert på antall instruktørenheter og tilknyttede elevenheter for det gjeldende klasserommet, kan du bruke:
  1. lærerinstallasjonsversjonen av Sync-programvaren for klasseromsadministrasjon på det antall dataenheter som er tiltenkt for instruktører i samsvar med antall lisensierte instruktørenheter; og
  2. elevinstallasjonsversjonen av Sync-programvaren for klasseromsadministrasjon på det antall dataenheter som er tiltenkt for elever i samsvar med antall lisensierte elevenheter for det klasserommet.

SMART Sync-programvare – SMART Classroom Suite-installasjon:

 1. Basert på antall instruktørenheter og tilknyttede elevenheter for det gjeldende klasserommet, kan du bruke:
  1. lærerinstallasjonsversjonen av programvaren på det antall dataenheter som er tiltenkt for instruktører i samsvar med antall lisensierte instruktørenheter; og
  2. elevinstallasjonsversjonen av programvaren på det antall dataenheter som er tiltenkt for elever i samsvar med antall lisensierte elevenheter for det klasserommet.

SMART Document Camera Blandet realitet-verktøy:

For hvert Smart Document Camera Blandet realitet-verktøy, vil du få en SMART Notebook-programvarelisens for bruk på en slik dataenhet.

For hvert SMART Document Camera som anskaffes av lisenstakerorganisasjonen, kan du installere og bruke programvaren på slike dataenheter som er nødvendige når programvaren er i bruk på det tilknyttede lisensierte produktet. For at SMART Document Camera Blandet realitet-verktøyene skal kunne fungere på riktig måte, må du ha en gyldig lisens for en kompatibel versjon av SMART Notebook-programvaren for bruk på en slik dataenhet, som skal være underlagt disse lisensvilkårene.

For SMART Notebook 3D-verktøyprogramvare:

For denne SMART Notebook 3D-verktøyprogramvaren som er lisensiert uavhengig av SMART Document Camera Blandet realitet-verktøy basert på det bestemte antallet liseniserte dataenheter, tillater hver lisens at du bruker 3D-verktøyprogramvaren på én enkelt dataenhet. For at programvaren skal fungere på riktig måte, må du ha en kompatibel versjon av SMART Notebook-programvaren (versjon 10.8 eller nyere) for bruk på en slik dataenhet.

For interaktiv SMART Classroom Suite-undervisningsprogramvare:

 1. Basert på antall lisensierte instruktørenheter og tilknyttede elevenheter som er allokert per klasserom, tildeles følgende lisenser:
  1. SMART Notebook-programvare – SMART Classroom Suite-installasjon: sluttbrukere tildeles én (1) SMART Notebook-programvarelisens per lisensierte instruktørenhet.
  2. SMART Notebook-programvare, elevutgave – SMART Classroom Suite-installasjon: Basert på antall tilknyttede elevenheter per klasserom, kan sluttbrukere bruke programvaren på det antallet elevenheter.
  3. Interaktiv SMART Response CE-svarprogramvare – SMART Classroom Suite-installasjon: Basert på antall lisensierte instruktørenheter, kan sluttbrukere bruke programvare (i CE-modus) på det antallet instruktørenheter.

Tilbake til innledningen

SMART Notebook® Express på Internett og SMART Notebook® for Web

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Notebook Express-nettprogram ("Express") og SMART Notebook for Web-nettprogram ("NB Web") supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

SMART tildeler deg en begrenset, oppsigelig, ikke-overførbar, royaltyfri lisens til å bruke Express og NB Web, som er tilgjengelig på Internett, forutsatt at:

 • Du ikke utfører eller gjør forsøk på omvendt utvikling, dekompilering, oversetting, demontering, modifisering, opprettelse av utledede arbeider eller på andre måter forsøker å utlede kildekode fra (eller underliggende ideer, algoritmer, struktur eller organisering av) Express- eller NB Web-programvaren eller noen komponenter av den til noe formål, herunder med den hensikt å oppdage nye aspekter av den iboende teknologien;
 • Du ikke utfører eller gjør forsøk på modifisering, forbedring, tilrettelegging, variasjon av Express- eller NB Web-programvaren, eller opprettelse av utledede arbeider på grunnlag av Express- eller NB Web-programvaren, eller sammenslåing eller utskillelse av Express- eller NB Web-programvaren eller noen komponenter av den uten skriftlig forhåndstillatelse fra SMART;
 • Du ikke utfører eller gjør forsøk på utleie, leasing, utlån eller underlisensiering, distribusjon eller levering av Express- eller NB Web-programvaren eller noen komponenter av den til andre parter; eller
 • Du ikke utfører eller gjør forsøk på nedlasting, lagring eller kopiering av Express- eller NB Web-programvaren til din personlige datamaskin eller andre elektroniske enheter.

Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover for bruken av Express- eller NB Web-programvaren og dens komponenter. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt, forbeholdes SMART.

Alle eiendoms- og åndsverksrettigheter i og til innholdet du kan få tilgang til og bruke gjennom Express- eller NB Web-programvaren, eies av den enkelte opphavspersonen og kan være beskyttet av gjeldende lover og traktater om opphavs- eller åndsverksrettigheter. Din nedlasting av tekst, bilder eller annet innhold til en fil som opprettes under bruk av Express- eller NB Web-programvaren, er underlagt vilkårene til det respektive nettstedet innholdet lastes ned fra eller lisenser som gjelder for slikt innhold. Du godtar at hverken Express- eller NB Web-programvaren har samme funksjonalitet som SMART Notebook-programvaren, men er et undersett av funksjonaliteten SMART Notebook-programvaren inneholder.

I den grad kundestøttetjenester leveres (mot betaling eller på andre måter) tilknyttet dette produktet, leveres slike kundestøttetjenester i provinsen Alberta i Canada, og transaksjonen skal anses å ha forekommet i Alberta i Canada.

Tilbake til innledningen

SMART Response®

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART. Følgende bestemte vilkår for SMART Response supplerer, og skal være rådende i tilfelle konflikt med de generelle vilkårene (som står oppført i innledningen og nederst på denne siden). Nærmere bestemt gjelder vilkårene for alle våre produkter (inkludert dette), men disse bestemte vilkårene gjelder kun for dette produktet.

Forutsatt at du eier et interaktivt SMART Response-svarsystem (herunder tilknyttede håndholdte enheter), kan du bruke programvaren (som omfatter PE-, LE- og XE-modusene av programvaren, samt blandet modus som tillater kombinasjoner av disse modusene) på dataenheter. For hver klassepakke med SMART Response-maskinvare (som består av 24/32 klikkere), kan du bruke denne programvaren på én dataenhet som er tilkoblet (herunder trådløst) til interaktiv(e) SMART-visningsenhet(er). Ytterligere dataenheter kan kun lisensieres for bruk av programvaren med interaktive SMART-visningsenheter ved å anskaffe ytterligere gyldige SMART Notebook-programvarelisenser.

Alle vurderinger eller andre data eller informasjon som samles inn gjennom eller kompileres av programvaren (samlet kalt "vurderingsdata") er ditt ansvar. Vurderingsdata skal lagres på instruktørenheten, nettverket ditt eller en annen digital lagringsenhet som eies av deg. Vurderingsdata som omhandler retningslinjer og rutiner (herunder sikkerhet og sikkerhetskopier) er ditt eneansvar. I størst mulig grad tillatt av gjeldende lover fraskriver SMART seg ethvert ansvar tilknyttet tilgang, lagring, behandling, personvern, sikkerhet, integritet, misbruk eller sikkerhetskopiering av slike vurderingsdata.

Interaktiv SMART Response CE-svarprogramvare:Basert på antall lisensierte instruktørenheter og tilknyttede elevenheter allokert til klasserommet, kan du bruke SMART Response-programvaren i CE-modus på det antallet elevenheter som tillates basert på klasseromsallokeringen. Sluttbrukere kan også bruke elevutgaven av SMART Notebook på det samme antallet lisensierte elevenheter.

For å bruke CE-programvaren på en instruktørenhet koblet til en interaktiv SMART-visningsenhet, må du ha eller anskaffe en gyldig SMART Notebook-programvarelisens for bruk på dataenheten som er tilkoblet (herunder trådløst) en slik interaktiv enhet.

Interaktiv SMART Response VE-svarprogramvare – abonnementsbasert lisens:

I løpet av den gyldige abonnementsperioden:

 1. Basert på antall lisensierte instruktørenheter, kan du bruke SMART Response-programvaren i VE-modus på det aktuelle antallet instruktørenheter, forutsatt at du, for å kunne bruke programvaren på en hvilken som helst interaktiv SMART-visningsenhet, har eller anskaffer en gyldig SMART Notebook-programvarelisens på slike instruktørenheter.
 2. Sluttbrukere kan åpne nettprogrammet for det interaktive SMART Response VE-svarsystemet på et rimelig antall dataenheter som er tilknyttet instruktørenhetene via en vurderings-ID fra instruktørenheten og en elev-ID fra organisasjonen din.
 3. Sluttbrukere som åpner nettprogrammet for det interaktive SMART Response VE-svarsystemet må være koblet til Internett og ha en nettleser til å åpne programmet med. Når abonnementsperioden utløper, skal du ikke lenger ha tilgang til nettprogrammet for det interaktive SMART Response VE-svarsystemet.
 4. I løpet av den gjeldende abonnementsperioden skal du ha rett til å åpne og bruke den nyeste versjonen av dette nettprogrammet. I løpet av den gjeldende abonnementsperioden skal instruktørenhetslisenser for SMART Response VE-programvaren ha rett til vedlikehold for programvaren.

Interaktiv lokal SMART Response VE-svarprogramvare:

Basert på antall lisensierte instruktørenheter, kan du bruke SMART Response-programvaren i VE-modus på det aktuelle antallet instruktørenheter, forutsatt at du, for å kunne bruke programvaren på en hvilken som helst interaktiv SMART-visningsenhet, har eller anskaffer en gyldig SMART Notebook-programvarelisens på slike instruktørenheter.

Sluttbrukere kan åpne nettprogrammet for det interaktive SMART Response VE-svarsystemet på et rimelig antall dataenheter som er tilknyttet instruktørenhetene via en vurderings-ID fra instruktørenheten og en elev-ID fra organisasjonen din.

Bruk av lokal modus av SMART Response VE-programvaren kan være underlagt ytterligere bruksvilkår som vises på innloggingssiden til nettsiden for lokal SMART Response VE. Sluttbrukere som bruker nettprogrammet for det interaktive SMART Response VE-svarsystemet i lokal modus må være koblet til intranett og ha en nettleser til å åpne programmet med.

Organisasjonen din skal være ansvarlig for å drive serveren, samt tilknyttet oppetid, vedlikehold og tilgang for SMART Response VE-serveren i lokal modus, for domenenavn og tilknyttet nettsted.

Vedlikehold.

"Vedlikehold" betyr tilgang til kommersielt utgitte oppdateringer og oppgraderinger (det vil si nye versjoner og punktutgivelser av programvaren som inneholder forbedringer i programvarens funksjonalitet eller egenskaper) for den bestemte programvarelisensen tilknyttet eller som tilbys sammen med vedlikeholdsprogrammet, i alle tilfeller begrenset til det SMART gjør generelt tilgjengelig for sine abonnerende vedlikeholdskunder. Vedlikehold ekskluderer spesifikt tjenester tilknyttet datavirus eller konflikter som gjelder programvare som ikke er installert eller introdusert av SMART. Vedlikehold ekskluderer videre tillegg, plug-ins, tilpasninger, nye programmer, moduler eller annen programvare som ikke generelt og regelmessig gjøres tilgjengelig for brukere av programvaren uten ekstrakostnader, men som i stedet gjøres tilgjengelig separat av SMART.

Ett år med vedlikehold er inkludert i programvarelisensavgiften. Året beregnes å begynne på den datoen programvaren kjøpes. Fortsatt vedlikehold utover det første året kan kjøpes separat og skal underlegges vilkårene i en gjeldende vedlikeholdsavtale fremlagt av SMART. Dersom en forlengelse av vedlikeholdsvilkåret ikke er anskaffet før det gjeldende vedlikeholdsvilkåret utløper, må sluttbruker betale skyldige vedlikeholdsavgifter til dags dato for å kvalifisere seg for fortsatt vedlikehold, eller kjøpe en oppgradering for den gjeldende lisensen (med eventuelt tilknyttet vedlikeholdsavgift).

Tilbake til innledningen

GENERELLE VILKÅR

Sørg for at du leser innledningen, ettersom den inneholder viktig informasjon om denne bindende rettslige avtalen mellom deg og SMART.

Våre produkter leveres under lisens, de selges ikke. Med mindre gjeldende lover gir deg flere rettigheter, kan du kun bruke våre produkter slik det uttrykkelig tillates i disse vilkårene og alle medfølgende lisensavtaler for sluttbrukere. Du må overholde og ikke prøve å omgå lover (især lover om opphavsrett) eller tekniske begrensninger som tillater at du aktiverer eller bruker våre produkter på kun bestemte måter.

Vilkårene begrenser ingen rettigheter SMART kan ha når det gjelder lover om handelshemmeligheter, opphavsrett, patenter eller andre lover. SMART forbeholder seg retten til å til enhver tid avdekke informasjon SMART anser for å være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovbestemte, forskriftsmessige eller juridiske forespørsler eller forespørsler fra myndigheter.

Overskrifter er kun inkludert av praktiske årsaker, og skal ikke tas med i tolkningen av disse vilkårene.

Fraskrivelse av gruppesøksmål

I størst mulig grad det tillates av loven, må ethvert og alle saksanlegg for å løse eller prosedere en tvist kun utføres på individuell basis. Verken du eller SMART skal søke om å få eventuelle tvister hørt som et gruppesøksmål, generell handling fra privat advokat eller annen rettslig handling der hvilken som helst av partene handler eller har til hensikt å handle, i en representativ kapasitet.

Tilbake til generelle vilkår

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre opplevelsen din. Deler av våre respektive produkter vil ikke virke eller vil ikke gi en optimal brukeropplevelse hvis informasjonskapslene er avslått. Hvis du vil finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, kan du gå til: https://home.smarttech.com/legal/SMART-Technologies-ULC-Privacy-Policy#cookie

Tilbake til generelle vilkår

Opprette en konto

Enkelte produkter krever at brukeren fullfører en registreringsprosess for å opprette en konto. Slike tjenester kan omfatte (men er ikke begrenset til) deltakelse i Internett-fellesskap for produktene våre, og innstillinger av personlige preferanser for bruk i produktene. Avhengig av produktet, som del av registreringen, kan det hende du må gi visse opplysninger, herunder for- og etternavn, samt et brukernavn. Selv om enkelte funksjoner for øyeblikket tillater innlegg med kun et brukernavn, forbeholder SMART seg retten i fremtiden til å kreve at slike innlegg innenfor produkter tilknyttes brukerens for- og etternavn. Medlemskap i bestemte fellesskap kan også kreve e-postadresse, etternavn og andre opplysninger for å kunne opprette en konto. Kun enkelte av disse opplysningene gjøres tilgjengelig for andre fellesskapsmedlemmer, som vil vises på medlemsprofilsiden, og resten av opplysningene kan brukere velge å vise til andre medlemmer i fellesskapet. All personlig identifiserbar informasjon du oppgir når du oppretter eller vedlikeholder en konto, behandles av SMART i samsvar med deres retningslinjer for personvern.

Du samtykker i at opplysningene du oppgir under registreringen er sanne, gyldige, korrekte og fullstendige, og du samtykker i å ikke (i) registrere deg under en annen persons navn, (ii) velge et brukernavn som kan anses som krenkende, (iii) velge et brukernavn med det formål å narre eller villede andre brukere om din sanne identitet, (iv) velge et salgsfremmende brukernavn (f.eks. dittprodukt, dinetjenester, dittnettsted) eller (v) krenke andre personers eller enheters åndsverksrettigheter eller andre rettigheter. Du samtykker i å ikke utgi deg for en annen person, herunder andre brukere, ordstyrere eller SMART. Du samtykker i å vedlikeholde og umiddelbart oppdatere registreringsopplysningene dine slik at de til enhver tid er sanne, gyldige, korrekte og fullstendige.

Dersom SMART etter en etterforskning har rimelig grunnlag for å mistenke at en registrert brukers opplysninger er usanne, uriktige, ugyldige eller ufullstendige, kan SMART oppheve midlertidig eller kansellere den registrerte brukerens konto og forby all gjeldende eller fremtidig bruk av produktet (eller deler av det) av den brukeren.

SMART tar brukernes personvern og sikkerhet på alvor, særlig når det gjelder barn. Av denne grunn, dersom du er mindreårig, må du ikke opprette en konto for noen av tjenestene som tilbys i produktet uten samtykke fra dine foreldre eller formyndere. Enkelte deler av produktet kan tillate at mindreårige kan delta i forum begrenset til en bestemt brukergruppe og i samsvar med registreringsprosessen, samtykke fra foreldre eller formyndere, identitetsverifisering og andre ekstra bruksvilkår for det forumet. Hvis du er mindreårig, skal du ikke sende oss noen andre personopplysninger enn dem vi ber deg om når du registrerer deg for disse begrensede delene av produktet eller tjenestene. Dersom vi finner ut at vi har mottatt personopplysninger fra en mindreårig uten samtykke fra foreldre eller formyndere (herunder av den mindreåriges skole, distrikt og/eller lærer), eller dersom vi finner ut at en mindreårig har sendt oss personopplysninger utover dem vi ber om når han/hun registrerer seg for det gjeldende produktet, sletter vi de opplysningene så snart som mulig. Hvis du mener at en mindreårig har sendt oss personopplysninger utover de obligatoriske ved registrering, eller samtykke fra foreldre eller formyndere ikke er gitt, ber vi deg kontakte oss umiddelbart på privacy@smarttech.com.

Tilbake til generelle vilkår

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Tredjepartsinnhold er ene og alene ansvaret til opphavspersonen for det innholdet. Du samtykker i at vi ikke styrer, og ikke er ansvarlige på noen måte for tredjepartsinnhold, herunder uten begrensning, unnlatelse av deltakeren til å innhente obligatorisk samtykke for å kunne dele eventuelle personlig identifiserbar informasjon.

SMART garanterer deg at programvaren, når den installeres og brukes på riktig vis, skal kjøre i vesentlig samsvar med våre utgitte spesifikasjoner i en periode på nitti (90) dager fra kjøpsdatoen. I henhold til rettighetene i et vedlikeholdsprogram (hvis aktuelt) påtar du deg alle kostnader for nødvendige oppgraderinger, service, reparasjon eller korrigering av programvaren. SMARTs eneste plikt i henhold til denne begrensede garantien skal være, etter SMARTs skjønn og for SMARTs regning, å enten: a) refundere kjøpsprisen betalt av deg for den defekte programvaren; eller b) erstatte den defekte programvaren med programvare som i vesentlig grad retter seg etter SMARTs gjeldende utgitte spesifikasjoner. All erstatningsprogramvare garanteres i den gjenværende originale garantiperioden eller i tretti (30) dager, alt etter hvilken periode som er lengst.

BORTSETT FRA DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ANGITT OVENFOR, LEVERES PRODUKTET "SOM DET ER" OG PÅ DIN EGEN RISIKO. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER SMART OG DERES LEVERANDØRER, LISENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE SEG ETHVERT ØVRIG GARANTIANSVAR, ENTEN DETTE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT, BRUK OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER MED HENSYN TIL SMART-PRODUKTER OG ALLE DELER AV DISSE, SAMT TILGJENGELIGHETEN TIL ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å TILBY KUNDESTØTTETJENESTER. SMART GARANTERER IKKE AT DRIFTEN AV PRODUKTET ER ELLER KOMMER TIL Å VÆRE AVBRUDDSFRI, FRI FOR DEFEKTER ELLER OPPFYLLER DINE BEHOV.

I størst mulig grad det tillates av gjeldende lovgivning, skal ikke SMART eller deres leverandører, lisensgivere, forhandlere eller distributører i noen tilfeller være ansvarlige for spesiell, tilfeldig, indirekte eller typisk skade, følgeskade eller tilleggserstatning av noen art (herunder, men ikke begrenset til, erstatning for skade på person eller eiendom, erstatning for omsetningssvikt, produksjonsavbrudd, tap av bedriftsinformasjon, tap av personvern, erstatning for anskaffelse av erstatningsprodukter eller -tjenester, erstatning for tap av bruk, data, erstatning for ikke å ha oppfylt lovpålagte forpliktelser, herunder god tro eller rimelig vedlikehold, og for uaktsomhet eller for andre pengemessige tap) som måtte oppstå som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke programvaren eller noen komponenter derav eller tilbud av eller manglende evne til å tilby kundestøttetjenester, uansett om det er basert på kontrakt, skadevoldelse, uaktsomhet, strengt erstatningsansvar eller på annen måte, også i tilfeller der SMART eller deres leverandører, lisensgivere, forhandlere eller distributører er underettet om muligheten for slike skader. UANSETT SKAL SMARTS FULLE ANSVAR ETTER DENNE AVTALEN IKKE OVERSTIGE TI CANADISKE DOLLAR ($10,00).

Tilbake til generelle vilkår

Nedlastet programvare – prøveversjon og annet

SMART kan gjøre bestemte produkter (herunder prøve- og betaversjoner av programvare), programmer, widgets eller tilleggsprogrammer tilgjengelig til deg for nedlasting. Du samtykker i at dersom du mottar en produktaktiverings- eller installasjonsnøkkel for en nedlastet SMART-programvare, skal du oppbevare den nøkkelen for personlig bruk, og ikke gjøre den tilgjengelig for andre eller legge inn eller vise nøkkelinformasjonen for bruk av andre.

Med mindre det er godtatt av SMART, skal ikke SMART trenge å gi teknisk støtte for den nedlastede programvaren. Med mindre du kjøper et vedlikeholdsprogram (der det er tilgjengelig), gir din tilgang til programvarenedlastingen deg ikke rett til tilgang til eventuelle oppdateringer, oppgraderinger eller feilrettinger som senere blir gjort tilgjengelig.

Alle opphavsrettigheter og andre rettigheter til innhold som du kan få tilgang til ved hjelp av den nedlastede programvaren eller SMART-produkter, eies av personen som eier innholdet. Slikt innhold kan være beskyttet av gjeldende lover og traktater om opphavsrett og andre åndsrettigheter. Med mindre noe annet er avtalt med SMART, gir ikke denne lisensen deg rett til å bruke slikt innhold.

ALL NEDLASTET PROGRAMVARE LEVERES "SOM DE ER" OG UTEN GARANTI.

Tilbake til generelle vilkår

Eksportrestriksjoner

Du samtykker i at du skal overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -forskrifter som gjelder for produktet. Især samtykker du i at du ikke skal eksportere eller videreeksportere programvaren (herunder komponenter) eller noen andre prosesser eller tjenester som er direkte produkter av programvaren til noen land, personer eller enheter som er underlagt canadiske, amerikanske eller ditt eget lands eksportrestriksjoner.

Vår programvare er et "kommersielt produkt" i samsvar med definisjonen i 48 CFR 2.101, og består av "kommersiell dataprogramvare" og "dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare" slik begrepene er anvendt i 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202. I samsvar med 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202-4 lisensieres den kommersielle dataprogramvaren og dokumentasjonen for kommersiell dataprogramvare etter behov til sluttbrukere i USAs myndigheter (a) kun som kommersielle produkter og (b) med kun de rettighetene som er tildelt alle andre sluttbrukere i samsvar med vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen.

Tilbake til generelle vilkår

Tilbakemelding

Vi setter pris på dine forslag, men vær oppmerksom på at alle kommentarer, tilbakemeldinger eller ideer du deler med oss når vi ikke er underlagt en fortrolighetsavtale, blir behandlet som ikke-konfidensielt og at du overfører alle rettigheter til, eiendomsrett og interesse av dem til oss. Dette betyr at vi kan bruke materialet til ethvert formål, uten betaling, anerkjennelse eller andre forpliktelser mot deg.

Tilbake til generelle vilkår

Gjeldende lover

Denne avtalen er underlagt og konstruert etter lovene i Alberta, Canada. Du samtykker ugjenkallelig i at enhver tvist, herunder rettstvist, som gjelder denne avtalen eller SMART må legges frem for retten i byen Calgary, i provinsen Alberta. Du skal ikke fremsette påstand om at du er utenfor disse domstolers jurisdiksjon, at stedet er upassende, at forumet er ubeleilig eller fremføre annen lignende protest, påstand eller annet argument. Denne avtalen skal ikke være underlagt FNs konvensjon om kontrakter ved internasjonalt varesalg, og anvendelsen av denne er uttrykkelig utelukket. Til tross for dette, samtykker du i at SMART likevel skal ha rett til å søke andre rettsmidler (eller en lignende type rettslig forføyning) i enhver jurisdiksjon.

Tilbake til generelle vilkår

Ugyldighet av bestemmelser

Dersom en bestemmelse i vilkårene er ugyldig og ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lover, skal den delen tolkes så nær gjeldende lover som mulig, eller i tilfelle det mislykkes, anses for utelatt, og gjenværende bestemmelser skal fortsatt gjelde i uforminsket grad. Hvis en part ikke hevder sin rett, skal ikke dette regnes som en fraskrivelse av partens rett til å hevde en slik rett eller en hvilken som helst annen rett i fremtiden.

Alle fraskrivelser eller modifisering av disse vilkårene fra SMART må være skriftlige og signert av en autorisert leder i SMART og må uttrykkelig henvise til de gjeldende bestemmelsene i vilkårene.

Tilbake til generelle vilkår

Ordstyrere

SMART har ingen forpliktelse til å overvåke innlegg (definert i delen om innhold levert av bruker) eller annet materiell. Ordstyrere (dine egne, våre eller begge) kan imidlertid overvåke innlegg. Ordstyrere er ikke forpliktet til å verken forhåndssjekke innlegg, overvåke dem på "sanntidsbasis" eller redigere innlegg. Som bruker kan du se innhold som er krenkende eller støtende, og det er ditt ansvar å rapportere det.

SMART forbeholder seg retten til å behandle innleggene for å kunne distribuere informasjon gjennom produktet på en systematisk måte. Med det som formål, kan SMART etter eget valg utpeke SMART-ansatte og/eller eksterne enheter som ordstyrere for produktet.

Tilbake til generelle vilkår

Rapportering av problemer, tvister eller forespørsel om fjerning

Hvis du mener noen bryter disse vilkårene, kan du rapportere slik misbruk ved å sende en melding til info@smarttech.com. I tillegg kan du be om at SMART fjerner innlegg du har gjort og, ved bekreftelse at innlegget er ditt, kan SMART prøve å fjerne innlegget. Hvis du mener en annen bruker bryter opphavsrettighetene dine, kan du sende en melding til SMART på info@smarttech.com inkludert a) kontaktopplysninger (navn, telefon, e-post, adresse), b) identifisering av det aktuelle innlegget og c) detaljer om grunnlaget for påklagelsen. SMART vurderer saken, og dersom vi etter eget skjønn finner bevis på bruddet, fjerner vi det aktuelle innlegget. Utover slik fjerning, skal ikke SMART ha ytterligere plikter eller ansvar for tvister angående brudd på opphavsrettigheter for innlegg.

Tilbake til generelle vilkår

Annulering av lisensen din

Hvis du ikke overholder vilkårene i denne avtalen, kan vi kansellere lisensen din og bringe denne avtalen til opphør. I slike tilfeller må du umiddelbart stoppe bruken av produktet og, hvis aktuelt, tilintetgjøre alle kopiene dine.

Tilbake til generelle vilkår

Sikkerhet

Du er ansvarlig for å holde passordene dine samt kontoinformasjon og -tilgang fortrolig. Du er også ene og alene ansvarlig for alle aktiviteter (eller alt misbruk) som måtte oppstå på eller ut fra kontoen din (herunder midlertidige kontoer etablert med midlertidige identifikasjonsnumre, f.eks. for bruk av Response VE-programvaren), herunder handlinger begått av venner, familie, kolleger, ansatte, gjester eller andre med tilgang til kontoen din. Du samtykker i å kontrollere at du går ut av kontoen din på slutten av hver økt (hvis du bruker en delt datamaskin) og i å melde fra til SMART umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Du kan også bli holdt ansvarlig for tap som SMART eller andre parter måtte lide på grunn av at andre bruker kontoen din eller brukernavnet ditt. Du kan ikke bruke andres konto på noe som helst tidspunkt uten tillatelse fra kontoholderen.

Tilbake til generelle vilkår

SMART-galleri

I tillegg til vilkårene erkjenner du at SMART-leverte bilder, fotografier, multimedier, SMART Notebook-filer eller -sider, bakgrunner eller temaer som danner hele eller del av SMART-galleriet, er underlagt følgende tilleggsvilkår:

 • Du har tillatelse til å bruke et bilde i .galleryitem- eller .gallerycollection-filformat kun i SMART-produkter (f.eks. på SMART Table-programvare, SMART Table Toolkit-programvare, SMART Notebook-programvare og SMART Notebook Express-programvare eller -nettprogram). Bruk til andre formål er ikke tillatt. Du kan ikke bruke bildet på tredjepartsprogramvare eller inkludere det i noen produkter til salgs eller mot betaling. Du kan ikke importere noen .galleryitem- eller .gallerycollection-bilder direkte til tredjepartsprogramvare. Denne begrensningen kan ikke omgås ved å konvertere .galleryitem- eller .gallerycollection-bilder til .notebook-filformat.
 • Bilder kan innlemmes i en .notebook-fil (dette betyr som del av en undervisningsaktivitet eller mer enn bare .gallervitem- eller .gallerycollection-bildet). .notebook-filen kan eksporteres inn i et annet filformat og det filformatet kan brukes på tredjepartsprogramvare, forutsatt at det ikke inkluderes i et produkt til salgs eller mot betaling.
 • Du kan åpne, kopiere, distribuere, publisere og på andre måter bruke uendrede bilder forutsatt at du beholder en henvisning til den opprinnelige forfatteren og/eller SMART-logoen eller -varemerket i den grad dette ble gjort på bildet, og videre i henhold til resten av disse vilkårene.
 • Du har ikke tillatelse til å modifisere, tilpasse, bakoverkompilere eller på andre måter endre bilder eller SMART Lesson Activity-verktøymalkoden (herunder Flash).
 • Bilder som er SMART Notebook-filer, bakgrunner, sider, temaer, interaktive filer eller multimedia kan modifiseres i henhold til de andre vilkårene i denne avtalen, herunder beholding og demonstrativ kopiering av kildeinformasjon og/eller tilskrivelse til originalforfatteren henvist til i bildet.
 • Du har ikke tillatelse til å bruke bildene delvis eller i sin helhet til noe næringsformål, uansett om de er innlemmet i andre produkter eller tilbud, og uansett om det er det originale SMART-galleribildet eller en utledning av det.
 • Du har ikke tillatelse til å laste ned bildene i masse- eller bulkmengder uansett om hensikten er å bruke dette innholdet til næringsformål eller ikke, og skal ikke (enten i original form eller modifisert) tilbys, distribueres, overføres eller vises på eller i et nettsted, produkt, tilbud eller tjeneste, herunder konkurrenter av SMARTs tilbud og annet.
 • Bestemte bilder (f.eks. 3D- eller Mixed Reality-bilder) er kanskje ikke fullt eller ordentlig synlige uten bruk av SMART Mixed Realiry-programvaren, som kun kan være tilgjengelig under en separat lisens og en tilknyttet lisensavgift.

Tilbake til generelle vilkår

Innhold levert av SMART

Selv om det er truffet rimelige tiltak for å kontrollere at informasjonen på vårt nettsted og i våre produkter er så nøyaktig og oppdatert som nødvendig for de formål det skal brukes til, representerer ikke informasjonen en forpliktelse på SMARTs vegne. SMART VERKEN FREMHOLDER ELLER GARANTERER PÅ NOEN MÅTE BRUKEN AV DENNE INFORMASJONEN. Informasjon som publiseres, kan inneholde henvisninger til produkter, programmer eller tjenester som ikke annonseres eller er tilgjengelige i alle land. Slike henvisninger betyr ikke at SMART har til hensikt å gjøre slike produkter, programmer eller tjenester tilgjengelige i et bestemt land. Informasjonen som gjøres tilgjengelig er kun hjelpemidler.

Bilder (f.eks. SMART-produktbilder) og alt annet innhold i våre produkter som ikke særlig tilbys for nedlasting av brukerne (f.eks. gjennom nettstedet SMART Exchange®) tilhører SMART eller deres lisensinnehavere, og du samtykker i å ikke kopiere, publisere, distribuere, vise eller på andre måter bruke slikt materiell til andre formål enn å se på dem uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra SMART.

Tilbake til generelle vilkår

Tredjepartstilbud og -nettsteder

Våre produkter, hovedsakelig på grunn av brukerinnlegg, kan inneholde eller henvise til lenker til tredjeparters nettsteder. Du klikker på lenker i innlegg på egen risiko. Inkludering av lenker eller henvisninger til tredjepartstjenester, -produkter eller -reklame er ikke, og antyder ikke nødvendigvis SMARTs tilknytning til, sponsing, støtte, godkjenning, undersøkelse, bekreftelse eller overvåking av informasjon på tredjeparters nettsteder.

Dersom du bestemmer deg for å bruke tredjepartstjenester, er du ansvarlig for å lese gjennom og forstå vilkårene og bestemmelsene som styrer tredjepartstjenestene (herunder retningslinjer for personvern). Du samtykker i at tredjeparten, og ikke SMART er ansvarlig for utførelsen av tredjepartstjenestene, ditt personvern, informasjonen på slike tredjeparters nettsteder og for din bruk eller manglende evne til å bruke slike tredjeparters nettsteder.

Tilbake til generelle vilkår

Innhold levert av bruker (innlegg)

I disse vilkårene betyr begrepet "Innlegg" innhold som er lagt inn av brukere, og omfatter, men er ikke begrenset til, alle filer levert av brukere (herunder filer opprettet i SMART Notebook®-programvareformat eller SMART Table®-programvareformat, .pdf-format, PowerPoint® og Microsoft® Word), tekst, bilder, innhold, video, lydfiler, kommunikasjon, uttalelser, lenker, programvare, data og annet innhold brukere leverer. Brukere kan bidra med innlegg på en rekke forskjellige måter, herunder, men ikke begrenset til, opplasting av sider eller andre fildelingsmetoder, oppslagstavler, nettprat (diskusjonsforum), blogger, begivenhetskalender, lydopptak og/eller podkaster, videoblogger, personlige nettsider, Wikipedia-sider og/eller andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter laget av SMART med det formål å gjøre brukere i stand til å kommunisere eller dele materiell med andre.

Du erkjenner at alle innlegg, enten de er publisert offentlig eller overført privat, som er tilgjengelige gjennom våre produkter kun er ansvaret til personen som er opphavet til innlegget, og at DU BRUKER SLIKE INNLEGG OG ALT MATERIELL DE INNEHOLDER PÅ EGEN RISIKO. SMART kontrollerer ikke innlegg levert av brukere, og kan derfor ikke garantere nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten eller eierskapet til slike innlegg. Du erkjenner at du kan bli utsatt for innlegg du kan føle er krenkende eller upassende, eller innlegg som ikke har tilhørende underliggende rettigheter. Du erkjenner at SMART ikke påtar seg noe ansvar for innhold som legges inn av tredjeparter som er tilgjengelig via våre produkter. Du er ene og alene ansvarlig for din bruk av innleggene og eventuelle tvister du måtte ha med andre brukere, selv om SMART kan fremlegge en metode for å gi råd til brukere om tvister eller klager (se delen Rapportering av problemer, tvister eller forespørsel om fjerning for mer informasjon).

Brukere kan legge inn hypertekstkoblinger i innleggene til innhold som innehas og vedlikeholdes av tredjeparter så lenge innholdet på slike nettsteder, dersom de legges inn i våre produkter, ikke bryter våre vilkår. SMART utøver ingen som helst kontroll over andre slike nettsteder og nettbaserte ressurser. SMART verken støtter eller garanterer nøyaktigheten i noen innlegg eller annet innhold i våre produkter. Du samtykker i at SMART ikke er ansvarlig for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten til verken tredjepartsinnhold, annonsering, reklame, produkter eller annet materiell som gjøres tilgjengelig gjennom våre produkter, og skal ikke være ansvarlig for noen skader som måtte oppstå som resultat av innlegget eller bruk av noe slikt innhold.

SMART forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å gjennomgå alle innlegg og til å fjerne eller nekte å fjerne eller publisere noen innlegg eller lenker i innlegg etter eget skjønn.

Selv om SMART gjør alt de kan for å bevare personvernet ditt (se våre Retningslinjer for personvern), bør du alltid utvise varsomhet når du gir ut personlig identifiserbar informasjon om deg selv (især elevene dine) eller barna dine i innleggene. Alle innlegg som du legger inn, kan potensielt innhentes og brukes av andre. SMART verken kontrollerer eller gir sin tilslutning til innhold, meldinger eller informasjon som finnes i noen innlegg i våre produkter. SMART fraskriver seg spesielt ansvar for innlegg og eventuelle handlinger som måtte oppstå ut fra din deltakelse i innlegg.

SMART forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å etter eget skjønn fjerne innlegg som inneholder telefonnumre, adresser eller annen personlig identifiserbar informasjon, da de verken kan verifisere slik informasjon eller bekrefte ønsket om at slik informasjon skal legges inn av personen denne informasjonen gjelder. SMART kan ved forespørsel om fjerning fra personen det gjelder la informasjon om en identifiserbar person bli værende, hvis SMART mener slik informasjon er bedriftskontaktinformasjon tilsiktet for offentlig tilgang på slik måte.

Du bevarer alle eierskapsrettigheter til innleggene dine. Ved å legge inn innlegg (i en hvilken som helst form) tildeler du imidlertid SMART, deres respektive datterselskaper, filialer, leverandører, etterfølgere, utpekte representanter, lisensgivere, underlisensgivere, videreselgere og dristributører ugjenkallelig royaltyfri, evigvarende, verdensomspennende, ikke-ekslusiv, underlisensierbar, overførbar lisens til å bruke, reprodusere, kopiere, slå sammen, disitribuere, overføre, kringkaste, legge inn, vise offentlig, fremføre offentlig, oversette og omformatere dine innlegg (i sin helhet eller delvis) på alle måter som er kjente nå eller som oppdages i fremtiden og/eller å innlemme dem i andre arbeider i former, medier eller teknologi som er kjente nå eller som utvikles senere.

Selv om du i visse deler av noen produkter kan fjerne innlegg du har lagt inn eller begrense tilgang til dem, erkjenner du at denne lisensen ikke kan sies opp eller fraskrivelsen trekkes tilbake av deg når innlegget er lagt inn. Hvis andre brukere for eksempel har lastet ned ditt innlegg for å lage et undervisningsopplegg, har de fortsatt rett til å bruke dette innlegget som ble lastet ned i henhold til disse vilkårene selv etter at du fjerner innlegget ditt.

Du skal ikke levere eller redigere noen innlegg, med mindre:

 • du har lovmessig rett til å sende innleggene dine, inkludert uten begrensning at du er forfatter eller lisensinnehaver av opphavsrettsbeskyttet innhold du legger inn, samt at du er lovmessig tillatt å bidra i henhold til en lisens eller ordninger med arbeidsgiveren din eller tredjeparter for bruk som retter seg etter måten innleggene vil bli brukt slik de tillates i disse vilkårene;
 • når innleggene består av fotografier, bilder eller på andre måter er delvis eller i sin helhet grafiske ("bilder"), fremholder og garanterer du at alle eventuelle personer i slike bilder (og hvis mindreårige, foreldre eller formyndere av mindreårige) har gitt tillatelse til å bruke bildene i samsvar med disse vilkårene, herunder som eksempel, og ikke som begrensning, distribusjon, offentlig fremvisning og kopiering av slike bilder; og
 • du mener det er korrekt, ikke støtende og lovlig, samt at det ikke krenker noen tredjepartsrettigheter (herunder uten begrensning i henhold til injurielovgivning).

Du forventes å respektere og kommunisere med andre brukere i offentlige forum som de ville gjort under andre offentlige omstendigheter, og unngå å bruke krenkende, trakasserende eller på andre måter upassende språk i innlegg. Du erkjenner at du er ansvarlig for din kommunikasjon med andre brukere.

Bruk av våre produkter for aktiviteter som bryter lokale, nasjonale, internasjonale lover, forskrifter eller bestemmelser utgjør brudd på disse vilkårene.

Du autoriserer med dette SMART til å samarbeide med (i) politiet i granskingen av mistenkte kriminelle brudd og/eller (ii) systemadministratorer hos Internettleverandører eller andre nettverks- eller datafasiliteter for å håndheve disse vilkårene.

DU ERKJENNER AT EN PART SOM KRENKES AV DIN OPPLASTING AV INNHOLD SOM BLANT ANNET BRYTER OPPHAVSRETTIGHETER ELLER ER ÆREKRENKENDE, KAN GÅ TIL SØKSMÅL SOM KAN MEDFØRE AT DINE PERSONOPPLYSNINGER AVDEKKES OG DU MÅ KOMPENSERE DEN KRENKEDE PARTEN ØKONOMISK.

Tilbake til generelle vilkår

Termin og opphør

Denne avtalen på tretti (30) dager starter når du begynner å bruke produktene våre, og fornyes automatisk på månedsbasis med mindre avtalen avsluttes av en av partene.

SMART kan når som helst si opp denne avtalen etter eget skjønn, herunder, men ikke begrenset til, på grunn av brudd fra deg eller noen av dine representanter, på garantier eller forpliktelser under denne avtalen, eller for inaktivitet fra deg når det gjelder bruken av produktet.

Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å sende en opphørsforespørsel til SMART på info@smarttech.com. Ditt opphør av denne avtalen skal ikke befri deg fra eventuelle betalingsforpliktelser som kan ha oppstått før et slikt opphør. Ved opphør må du slutte å bruke våre produkter umiddelbart. Følgende deler skal overleve opphøret av denne avtalen. Innledning, GENERELLE VILKÅR, Fraskrivelse av gruppesøksmål, Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning, Eksportrestriksjoner, Tilbakemelding, Gjeldende lover, Ugyldighet av bestemmelser, Tvister eller forespørsel om fjerning, SMART-galleri, Innhold levert av SMART, Tredjepartstilbud og -nettsteder, Innhold levert av bruker (innlegg) og Termin og opphør.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? Vi vil svært gjerne høre fra deg:

SMART Technologies ULC
Attention: Legal Department
3636 Research Road N.W.
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1
+1.403.245.0333

© 2014, SMART Technologies ULC
194457_1