Select language:

Vilkår for brug

Sidst opdateret: 22. juli 2016

Introduktion

Tak fordi du valgte SMART. Dette dokument, Brugsvilkår ("Vilkår"), er en juridisk aftale mellem SMART Technologies ULC (benævnt "SMART", "vi", "os" eller "vores"), og dig (hvor "du", "dig", "din" eller "bruger" omfatter dig, din organisation, din skole eller din virksomhed, på hvis vegne du bruger eller installere programmet, online tilbud eller softwaren). Du erklærer og garanterer, at du har autoritet til at acceptere disse vilkår og eventuelt binde din organisation, skole eller virksomhed og sikre at alle deres slutbrugere overholder disse vilkår. Hvis du er mindreårig, skal dine forældre eller værge accepterer disse vilkår på dine vegne. Se venligst de supplerende bestemmelser, der gælder for mindreårige under vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og Oprettelse af en konto.
Ved at bruge eller installere vores programmer, online-tilbud eller software (vores "produkter") accepterer du at være bundet af disse betingelser og enhver slutbrugeraftale, som følger med vores produkter. Hvis vores produkt har en medfølgende slutbrugeraftale, skal den have første-prioritet og gøre sig gældende, hvis den er i konflikt med disse betingelser. Disse betingelser gør sig også gældende for vores opdateringer, programrettelser og alle relaterede internet- eller mobilbaserede programmer eller serviceydelser, medmindre andre betingelser følger med dem.
SMART kan modificere disse betingelser når som helst ved at underrette dig på denne side. Du er ansvarlig for regelmæssigt at besøge denne side for at få oplysninger om eventuelle ændringer, og at stoppe brugen af det relevante produkt, hvis du ikke kan acceptere de ændrede betingelser. Med andre ord, ændringer til vores betingelser vil blive vist her, og din fortsatte brug af vores produkter betyder, at du accepterer og går med til at være bundet af de ændrede betingelser; hvis du ikke kan acceptere betingelserne, må du ikke bruge vores produkter.
Mange af vores produkter har specifikke brugsbetingelser, som kun gør sig gældende for det specifikke produkt ("specifikke betingelser"). Disse specifikke betingelser supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og i afsnittet GENERELLE BETINGELSER nedenfor). Følgende produkter har specifikke betingelser:

Følgende generelle betingelser gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dem, der har specifikke betingelser):
GENERELLE BETINGELSER

Bridgit®

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for Bridgit supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
SMART tildeler, og du accepterer, en licens, som er ikke-eksklusiv og ikke må overdrages, til brug af softwaren med SMART-produkter, og som er underlagt følgende begrænsninger:

 1. Du må bruge softwaren som følger:
  1. Serversoftware. Du må installere serversoftwaren på det antal servere, som du er berettiget til, baseret på dit oprindelige køb af serversoftwarelicenser og eventuelle ekstra køb af serversoftwarelicenser. Du må bruge serversoftwaren på ethvert tidspunkt på et sådan antal server(e) alene til det formål at understøtte Bridgit-klienterne. Serversoftwaren understøtter brug af mere end en klient ad gangen, men den må kun bruges til at understøtte op til det antal af sideløbende klienter, som du er berettiget til, baseret på dit køb af sideløbende licenser. Ethvert forsøg på at bruge softwaren i overtrædelse af disse begrænsinger er en krænkelse af denne aftale.
  2. Klientsoftware. Du må installere eller tillade downloadingen af Bridgit-klientsoftwaren på så mange klienter, som du har behov for, under forudsætning af at antallet af sideløbende klienter, der bruger klientsoftwaren på ethvert givent tidspunkt, vil være begrænset til det antal af sideløbende licenser, som du har købt.

Tilbage til Introduktion

SMART Ecosystem Network (SEN)

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Ecosystem Network ("SEN") supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
Visse brugere kan søge om og kan blive bevilliget adgang til SEN, og henvises heri som SEN-medlemmer. Med adgang til SEN kan SEN-medlemmer søge om medlemsakkrediteringer og andre programtilbud. Alle sådanne programmer og tilbud er underlagt yderligere vilkår og betingelser i henhold til den respektive akkreditering eller andre programmer.
Fortsat adgang til SEN er betinget af, at medlemmerne opretholder deres SEN-medlemskab og relaterede akkrediteringer og har et godt omdømme (herunder uden begrænsning har betalt eventuelle medlemsgebyrer) og overholder disse betingelser. SMART forbeholder sig ret til at bringe et program, tilbud, SEN-medlems akkreditering og/eller SEN-medlems medlemskab til ophør efter SMARTs eget skøn, herunder uden begrænsning under en af følgende omstændigheder:

 • SMART fastlægger, at et program eller en akkreditering ikke opfylder et kommercielt behov eller på anden måde ikke længere støttes; eller
 • SEN-medlemmerne (herunder uden begrænsning enhver af dets medarbejdere, individuelle entreprenører eller andet personale):
  • ikke overholder betingelserne for nogen og alle gældende akkrediteringsprogrammer;
  • ikke tilbageleverer lånt udstyr i overensstemmelse med lånebetingelserne;
  • vurderes til ikke at være en ægte eller kvalificeret Ecosystem-deltager;
  • ikke betaler de tilknyttede program- eller akkrediteringsgebyrer, hvis relevant, rettidigt;
  • kommer med nedsættende, injurierende eller andre upassende bemærkninger om SMART eller andre SEN-medlemmer; eller
  • på anden vis ikke overholder nogen af de relevante betingelser.

Konsulentregisteret, som er tilgængeligt gennem SEN, stilles til rådighed udelukkende som reference med henblik på at informere SEN-medlemmer om organisationer, der har opnået bestemte akkrediteringsniveauer eller andre betegnelser. SMART godkender ikke, garanterer ikke for og anbefaler ikke tredjepartsentreprenører, herunder de, der er opført i entreprenørregisteret. Feedback om disse konsulenter fra andre SEN-medlemmer er kun udtryk for disse SEN-medlemmers holdning og afspejler ikke nødvendigvis SMARTs holdning.
Prisoplysninger, der opgives gennem SEN, kan ændres uden varsel.
SMART vil ikke, i henhold til aftale mellem SEN-medlemmet (eller anden relevant part) og SMART i øvrigt, gøre følgende med indsendelser specifikt til SEN-delen af webstedet fra SEN-medlemmet:

 • Videresælge, distribuere eller på anden måde forsøge at kommercialisere eller give adgang til (i henhold til aftale med SEN-medlemmet) digitale værker, som er indsendt af SEN-medlemmet med henblik på at opnå akkreditering for sådanne værker.
 • SMART anerkender yderligere, at visse varemærker, servicemærker, logoer eller andre beskyttede mærker, som uploades af SEN-medlemmer til SEN-forummet eller leveres som led i akkrediteringsansøgningsprocessen, kun må bruges af SMART til det specifikke formål, de er beregnet til, hvilket omfatter promovering af SEN-medlemmets forbindelse til SEN.

Software, der gøres tilgængelig gennem SEN (eller via et link gennem SEN), er underlagt betingelserne i afsnittet Prøveversioner og andre programmer og software til download nedenfor, men er også underlagt følgende:

 • SEN-medlemmet skal, hvis det er en organisation, sikre, at dets medarbejdere, konsulenter eller andet personale kun får tildelt adgang til en sådan software i henhold til en fortrolighedsaftale (for software, som ikke generelt er tilgængelig for offentligheden), og er bekendte med og overholder licensvilkårene og disse betingelser.
 • SEN-medlemmet må kun bruge softwaren til interne udviklingsformål, herunder til testformål.
 • SEN-medlemmet må ikke sælge, videresælge, distribuere eller give softwaren i licens eller underlicens på nogen måde.
 • SEN-medlemmet må bruge og fremvise kommerciel software til demonstrations- og markedsføringsformål på fagmesser og til salgsdemonstrationer, forudsat at denne ret udelukkende er forbeholdt SEN-medlemmets direkte medarbejdere, individuelle konsulenter og andet personale (og ikke SEN-medlemmets distributionskanal).

Dokumentation, der gøres tilgængelig for SEN-medlemmet gennem SEN, må kun bruges af SEN-medlemmet (herunder af en eller alle af dets medarbejdere, individuelle konsulenter og andet personale), og ikke til distribution, videreformidling, ændring eller forsøg på at ændre samme til en tredjepart.
Ved ophør af SEN-medlemskabet, uanset årsagen dertil, skal SEN-medlemmet ødelægge enhver software og relaterede licensnøgler, dokumentation og andre rettigheder til softwaren, som er opnået gennem SEN-medlemskabet, øjeblikkeligt returnere lånt udstyr, der er anskaffet i henhold til et SEN-program, og stoppe med at benytte logo- og andre rettigheder, der er opnået i henhold til et SEN-program.
Tilbage til Introduktion

SMART Exchange®

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Exchange® websted ("Websted") supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
Noget indhold, software eller visse applikationer på websiten kan blive stillet til rådighed for et gebyr og kan være underlagt yderligere eller alternative brugsbetingelser, som er tilgængelige ved registreringen af en sådan service.
I det omfang vores licensgivere giver mulighed for det, tildeler SMART dig en ikke-eksklusiv, global, begrænset, afgiftsfri licens, som ikke må overdrages, uden ret til underlicens, til SMART-leveret indhold eller brugergenererede indsendelser, som stilles til rådighed på websiten på et gebyrfrit basis ("Exchange-indhold"), på de nedenstående betingelser og underlagt din kontraktlige accept af at afholde dig fra at bruge Exchange-indhold, der går videre end anvendelsesområdet for denne licens:

 • Din licens er begrænset til ikke-kommercielle formål, og du accepterer, uden at det begrænser denne restriktion, at du ikke må downloade Exchange-indhold i store mængder til ikke-kommerciel videredistribution eller Exchange-indhold til kommerciel distribution eller udarbejdelse af eller tilføjelse til et konkurrerende tilbud.
 • Du må oprette adgang til, kopiere, distribuere, offentliggøre og på anden måde bruge uændret Exchange-indhold på den betingelse, at du fastholder en henvisning til den oprindelige forfatter og/eller SMART-logoet eller -varemærket, i det omfang nævnte var til stede på Exchange-indholdet.
 • Du må redigere Exchange-indhold, som kan ændres, og distribuere, offentliggøre og på anden måde bruge et sådant ændret indhold på den betingelse, at du bevarer og tydeligt gengiver tilskrivning til indholdets oprindelige ophavsmand (som regel på titelsiden eller den første side i dokumentet).
 • Du må ikke ændre eller fjerne meddelelser om beskyttet indhold, kilder og meddelelser om ophavsret samt andre inkorporerede oplysninger i Exchange-indholdet.
 • Det er tilladt at bruge Exchange-indhold, der er i et .galleryitem eller et .gallerycollection-filformat med SMART-produkter (f.eks. SMART Table-software, SMART Table-værktøjssoftware, SMART Notebook-software og SMART Notebook Express-software eller -webprogram). Anvendelse til andre formål er ikke tilladt. Du må ikke bruge Exchange-indholdet på tredjepartssoftware eller inkludere det i et produkt med henblik på salg eller mod betaling. Hvis Exchange-indholdet er indarbejdet i en .notebook-fil, og .notebook-filen eksporteres til et andet filformat, og det andet filformat må bruges på tredjepartsoftware, forudsat at det ikke inkluderes i et produkt med henblik på salg eller mod betaling.

Den heri tildelte licens kan ophæves af SMART med øjeblikkelig virkning og uden varsel, hvis vi fastslår, efter vores rimelige skøn, at din brug af det indhold, som offentliggøres på denne website, er til kommercielle formål (f.eks. uden begrænsning ved at offentliggøre dele af indholdet på denne website i bøger eller på websites, som du stiller til rådighed mod betaling, eller ved at oprette dybe links til dele af denne website fra en kommerciel website), eller at du ikke overholder andre betingelser eller vilkår i disse betingelser. Ved ophævelse af licensen skal du ophøre med at få adgang til eller bruge indhold, som offentliggøres på websiten (med undtagelse af indhold, som du selv har bidraget med, uden redigeringer, som andre måtte have bidraget med).
Noget indhold eller visse programmer på websiten, som stilles til rådighed af SMART eller andre indholdsudbydere, er kun tilgængeligt mod et gebyr ("Betalt indhold"), som angivet på websiten. I en sådan situation fungerer SMART kun som en reference for dig til forhandleren af dette indhold. Når først du har valgt de artikler, som du vil købe, vil du blive omdirigeret til en online-butik, som hostes og køres af DR MYCOMMERCE, INC. D/B/A REGNOW ("RegNow"), forhandleren af betalt indhold. Denne website vil være underlagt separate betingelser som angivet af RegNow, og alle transaktioner, som du udfører på denne website, er mellem dig og RegNow. SMART vil ikke være ansvarlige for noget aspekt af den pågældende transaktion.
I relation til det betalte indhold, anerkender du, at du, RegNow eller udgiveren, og ikke SMART:

 • håndterer alle aspekter af salget af alt betalt indhold, inklusive den økonomiske transaktion og udregning af afgifter, som skal betales af dig i relation til transaktionen;
 • er ansvarlig for betalingen af alle relevante salgs- eller andre afgifter i relation til transaktionen;
 • administrerer refunderinger, tager sig af supportsituationer i forbindelse med downloading af det betalte indhold, ufuldstændige downloads eller fejl deri eller i transaktioner; og
 • oppetid og tilgængelighed af indkøbskurven og RegNow-websiten.

Du anerkender og giver hermed tilladelse til, at SMART indhenter oplysninger i forbindelse med transaktionen (inklusive dine personlige oplysninger), hvad enten direkte fra dig eller fra RegNow. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Tilgængeligheden af det betalte indhold efter du har fuldført en transaktion er angivet i RegNows betingelser, og du anerkender, at SMART ikke er ansvarlig, i tilfælde af at du ikke kan downloade det betalte indhold inden for den tid, som er angivet i disse betingelser. Du anerkender også, at du kun vil downloade det antal kopier, som du har købt.
Dine licensrettigheder til det betalte indhold, som stilles til rådighed, vil i alle tilfælde være begrænset som følger:

 • Brug er begrænset til "ikke-kommercielt brug", som med hensyn til betalt-for-indhold betyder brugerens personlige brug og brug på klasseværelsets enheder tilknyttet brugeren. Forudsat at det kun anvendes til ikke-kommercielt brug, kan du foretage mindre ændringer, tilføjelser, sletninger og ændringer til det betalte-for-indhold, som kaldes et afledt arbejde. Du skal angive kilden af ​​det betalte-for-indhold i dine afledte værker. Dette betalte-for-indhold og dine afledte værker kan ikke yderligere distribueres eller deles uden for eget brug i klasseværelset.

  I tillæg til betingelserne i relation til garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning, anerkender du, at HVERKEN SMART, ELLER DETS DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, AGENTER ELLER MEDARBEJDERE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN PROBLEMER I FORBINDELSE MED KVALITETEN, BESKAFFENHEDEN ELLER LEVERINGEN AF, ELLER FAKTURERINGSKUTYMEN FOR BETALT INDHOLD, HVILKET INKLUDERER UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER PÅSTAND OM AT DET BETALTE INDHOLD: KRÆNKER ET PATENT, COPYRIGHT, VAREMÆRKE, FORRETNINGSHEMMELIGHED ELLER ANDEN IMMATERIEL RETTIGHED AF NOGEN TREDJEPART.

Tilbage til Introduktion

SMART Læringscenter

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Learning Space ("LS") supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
Visse brugere kan oprette en konto for at få adgang til LS-medlemsdelen af webstedet ("LS-webstedet") og omtales heri som ˮLS-medlemmerˮ. I tillæg til disse specifikke betingelser (som fortsat gælder for LS-webstedet) kan LS-brugere være underlagt yderligere betingelser ved oprettelse af en medlemskonto og/eller betaling for kurser, ressourcer eller andre tilbud på LS-webstedet.
LS-medlemmet anerkender, at kursusmateriale og andre referencematerialer, som er tilgængelige på LS-webstedet, udelukkende er til sådanne medlemmers personlige brug og ikke må overdrages, kopieres, deles, sælges (eller kommercialiseres på anden måde), eller, i forbindelse med kurser (f.eks. Flash Media-præsentationer), lagres eller gemmes elektronisk til andre formål end LS-medlemmets gennemførelse af et sådant kursus.
LS-medlemmet anerkender, at visse oplysninger, herunder kursushistorik og -gennemførelse, kursusudskrifter og -point samt akkrediteringsniveauer (hvis relevant), må lagres på systemer, som SMART forvalter, også selvom sådanne kurser tilbydes på internettet og/eller uden betaling. LS-medlemmet anerkender, at sådanne oplysninger kan ses af både LS-medlemmet og SMART (og dets repræsentanter), og at de må lagres af SMART på ubestemt tid. Såfremt der er fejl i oplysningerne om et LS-medlem, kan det pågældende LS-medlem kontakte SMART for at få oplysningerne rettet.
LS-medlemmet anerkender, at selvom SMART bestræber sig på at opretholde løbende adgang og indholdet på webstedet, kan det ikke garanteres, at webstedet og de relaterede undervisningsmaterialer og kurser vil være tilgængelige på ethvert tidspunkt. LS-medlemmet fritager hermed SMART for ethvert tab eller erstatningsansvar, som det måtte lide som følge af manglende adgang til webstedet eller undervisningsmaterialer eller kurser. Såfremt et betalt undervisningskursus eller undervisningsmateriale afbrydes eller ikke er tilgængeligt på det angivne tidspunkt, vil SMART efter anmodning gøre et sådant kursus eller materiale tilgængeligt for LS-medlemmet, så snart det er praktisk muligt derefter, eller refundere det beløb, der er betalt for et sådant kursus eller materiale efter SMARTs eget skøn.

Betalings- og refusionspolitik:

Det fulde beløb skal betales, før registrering for et kursus kan gennemføres. LS-medlemmet anerkender, at SMART kan benytte sig af en tredjeparts tjenester til gennemførelse af betalingen.
Såfremt et registreret LS-medlem ikke kan deltage i en undervisningsevent (uanset om det er ved ˮpersonligt fremmødeˮ, dvs. liveundervisning på det samme fysiske sted, eller på internettet), kan en sådan undervisning ikke overdrages.
Gratis undervisningskurser på internettet kan annulleres når som helst. SMART yder fuld refusion for kurser, hvor hele beløbet er betalt, såfremt LS-medlemmet har givet mindst fem (5) hele hverdages varsel om fraværet. Efter denne periode vil SMART, hvis LS-medlemmet meddeler SMART om sit fravær forud for kursets begyndelse, kreditere det beløb, der er betalt for et sådant kursus, på LS-medlemmets konto. En sådan kreditering kan bruges af LS-medlemmet til andre kurser fra SMART inden for ét (1) år efter datoen for det oprindelige kursus. Hvis der ikke gives varsel om fravær forud for kursets begyndelse, mister LS-medlemmet hele kursusgebyret.

Kursuspoint:

SMART kan fra tid til anden tilbyde programmer, som giver LS-medlemmer mulighed for at akkumulere point for gennemførte undervisningstimer. Disse programmer kan være underlagt yderligere betingelser og kan ændres fra tid til anden. Point, der tilbydes gennem sådanne programmer, har ingen kontantværdi og kan kun bruges til programmer fra SMART (herunder certificeringer), undervisning, events eller andre tilbud, som nærmere angivet af SMART. Medmindre andet er anført, skal akkumulerede point bruges inden for to (2) år, efter de er optjent, ellers fortabes de.
Tilbage til Introduktion

SMART Lessons Mobile™ -programmet

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Lessons Mobile™ -programmet ("Lessons Mobile") supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.

SMART tildeler dig en begrænset, genkaldelig, afgiftsfri licens, som ikke må overdrages, til at bruge Lessons Mobile på en mobil enhed, forudsat at:

 • Du accepterer, at Lessons Mobile kræver en konto hos SMART og at du skal logge ind for at bruge det.
 • Du accepterer at Lessons Mobile kun er beregnet til at køre med filer fra SMART Notebook® og SMART Learning System (SLS).
 • Du accepterer ikke at bruge Lessons Mobile til at uploade, overføre eller deler fortrolige eller personlige oplysninger.

Tilbage til Introduktion

SMART Meeting Pro®

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Meeting Pro supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
Forudsat at gældende licensgebyrer betales, tildeler SMART, og du accepterer en stedsevarende ikke-eksklusiv licens, som ikke må overdrages (underlagt underafsnit (c) nedenfor) eller gives i underlicens, til at bruge Meeting Pro i henhold til følgende begrænsninger:

 1. Meeting Pro licenseres pr. lokale, hvor "lokale" betyder et mødelokale i en enkelt fysisk lokalitet indeholdende en computer og mindst én, men ikke mere end 16 skærmenheder (defineret nedenfor), hvor alle sådanne skærmenheder er forbundet med den samme ene computer.
 2. Medmindre du har skriftlig tilladelse fra SMART, må du kun tilslutte din computer, som kører Meeting Pro, med følgende "skærmenheder":
  1. SMART Board(tm) interaktivt whiteboard (600 og 800-serien);
  2. SMART integrerede fladskærme;
  3. SMART Podium(tm) interaktiv pennedisplay (ID422w, DT770, ID350, ID370, SP518 og SP524-serien);
  4. SMART Board interaktiv skærmoverlejring (400-serien); og/eller
  5. et sådant andet SMART-produkt, som SMART måtte lancere fra tid til anden, og der identificeres af SMART som skærmenheder til denne software.
 3. For hver softwarelicens, som erhverves, må du bruge sådan software på en enkelt computer, som ejes og styres af dig. Under forudsætning af at du ikke overskrider antallet af erhvervede licenser, må du deaktivere og genaktivere softwaren fire (4) gange på forskellige computere (som alle ejes og styres af dig) for at håndtere udskiftning af udstyr eller ændringer i personalestaben.
 4. Du anerkender, at for at kunne aktivere samarbejdsmulighederne i softwarefunktionaliteten, vil det være nødvendigt at separat købe enten: i) en server og/eller brugerlicenser til Bridgit® konferencesoftware, eller ii) andre serverprodukter fra tredjeparter, hvoraf alle vil være underlagt de relevante slutbrugerlicensaftaler fra SMART eller tredjeparter (henholdsvist). Du anerkender også, at følgende er nødvendigt for den korrekte brug af Meeting Pro med Lync, og at det er dit ansvar at erhverve de korrekte licenser til følgende for Microsoft Lync-klientsoftware og adgang til Microsoft Lync-serversoftware.
 5. SMART tilbyder vedligeholdelsesprogrammer (se direkte nedenfor) i visse retskredse. I de retskredse hvor der tilbydes vedligeholdelsesprogrammer, skal du købe et års vedligeholdelse samtidig med, at softwarelicensen erhverves.

Vedligeholdelse.

“Vedligeholdelse” til Meeting Pro betyder adgang til kommercielt udgivne opdateringer og opgraderinger (hvilket betyder nye versioner og punktudgivelser af den software, som indeholder forbedringer til funktionaliteten eller mulighederne i softwaren) for den specifikke licens til software, der er knyttet til eller tilbydes sammen med vedligeholdelsesprogrammet, i alle tilfælde begrænset til det, som SMART generelt stiller til rådighed for dets kunder, der abonnerer på vedligeholdelsesprogrammet. Under vedligeholdelsesprogrammet vil du modtage kommercielt udgivne opdateringer og opgraderinger: nye versioner af softwaren, det inkluderer komponenter, ydeevne, funktioner og funktionssæt, som er nye for softwaren og en ændring fra din tidligere købte version (f.eks. fra version 2.2 til version 3.0); og fremtidig aktiveringssupport til at aktivere den opdaterede eller opgraderede software fra din tidligere købte version.
Vedligeholdelse udelukker specifikt tjenester i forbindelse med computervirus eller konflikter med software, der ikke er installeret eller lanceret af SMART. Vedligeholdelse udelukker desuden tilføjelsesprogrammer, plugins, tilpasninger, nye programmer, moduler eller anden software, der ikke almindeligvis og regelmæssigt gøres tilgængelig for brugere af softwaren uden yderligere udgifter, men som SMART gør tilgængelig separat.
Vedligeholdelsesperioden beregnes begyndende et (1) år fra købsdatoen for den softwarelicens, der er tilknyttet vedligeholdelsesprogrammet, og fortsætter, så længe det vedligeholdelsesprogram, som du har købt, løber (”vedligeholdelsesperiode”). Du kan vælge at købe et længere vedligeholdelsesprogram, som SMART kan gøre tilgængeligt, for hver licens af softwaren. Løbende vedligeholdelse ud over den første eller efterfølgende vedligeholdelsesperiode(r) kan købes separat og er underlagt betingelserne i den pågældende yderligere vedligeholdelsesaftale fra SMART til den tid. Såfremt vedligeholdelsesperioden ikke forlænges inden udgangen af den indeværende vedligeholdelsesperiode, skal du betale skyldige vedligeholdelsesgebyrer for at kunne få løbende vedligeholdelse, eller du kan købe en opgradering til den relevante softwarelicens (med et eventuelt tilknyttet, påkrævet vedligeholdelsesgebyr).
SMART forbeholder sig retten til at ophæve eller ændre tilgængelige vedligeholdelsesprogrammer når som helst efter eget skøn, dog forudsat at sådanne ændringer ikke berører vedligeholdelsesprogrammer, som allerede er bestilt, og som SMART har accepteret forud for sådanne ændringer i løbet af den pågældende vedligeholdelsesperiode, bortset fra efter indbyrdes aftale mellem parterne.

Virksomhedsgalleri.

Din brug af grafikelementer, billeder, SMART Meeting Pro-sider, baggrunde eller temaer (hver for sig kaldet en "artikel"), som SMART stiller til rådighed, og som udgør hele eller en del af virksomhedsgalleriet 8som kan være tilgængelig i din software) er underlagt de følgende vilkår:

 • Du må få adgang til, kopiere, distribuere, offentliggøre, udskrive og på anden måde bruge ændrede eller ikke-ændrede artikler til intern cirkulering eller til rimelig, ekstern cirkulering, forudsat at brugen i alle tilfælde er til dine forretningsmæssige formål og er underlagt de i nærværende afsnit anførte vilkår og undtagelser.
 • Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre varemærker, meddelelser om ophavsret eller andre erklæringer om ejendomsrettigheder i (herunder i metadatene) eller på sådanne artikler.
 • Du må ændre artikler og gemme hver ændret artikel som en ny artikel, forudsat at hvert af sådanne afledte værker er underlagt betingelserne i nærværende licens som en artikel, herunder at du bevarer og gengiver kildeinformation og/eller tilskrivning til den oprindelige ophavsmand, som der henvises til i artiklen (f.eks. herunder i metadataene). Denne bestemmelse gælder for afledte værker af artikler, der er afledte værker.
 • Artikler må integreres i et fcw-filformat, og .fcw-filen må eksporteres til et andet filformat, men det er udelukkende tilladt at du bruger en artikel i et filformat, som softwaren understøtter (såsom Adobe PDF®, og SMART Meeting Pro-software). Ud over disse filformater, kan du ikke bruge varen på tredjeparts software. Denne begrænsning må ikke omgås ved at ændre .galleryitem filformatet, eller på anden måde ændre varerne.
 • Du må ikke bruge artiklerne som en del af dets branding eller forsøge at integrere en artikel, eller en væsentlig del deraf, i dets varemærke eller salgsemballage, markedsføring eller reklamer.
 • Du har ikke tilladelse til at bruge artiklerne, hverken helt eller delvist, til videresalg, uanset om der er tale om den originale SMART Galleri-artikel eller et afledt værk, ud over som integrerede artikler i et dokument, en præsentation eller i en anden lignende form til forretningsmæssige formål.
 • Du har ikke tilladelse til at overføre, distribuere, sælge eller på anden måde overdrage eller gøre artiklerne tilgængelige i stort antal, uanset om det er til kommercielle eller ikke-kommercielle formål, og artiklerne må ikke (hverken i deres oprindelige form eller i en ændret form) tilbydes, distribueres, transmitteres eller fremvises i stort antal på en website eller i et produkt, tilbud eller en tjeneste, herunder hvis de konkurrerer med SMARTs tilbud eller andet.
 • Tredjeparter må endvidere kopiere og distribuere artikler, som de har modtaget fra dig, forudsat at sådanne artikler er i et filformat, der understøttes af Meeting Pro, og ydermere forudsat at brug (herunder kopiering og distribution) udelukkende sker i relation til din påtænkte forretningsmæssige formål, og ydermere forudsat at sådanne tredjeparter bevarer alle meddelelser om ophavsret eller andre erklæringer om ejendomsrettigheder (herunder i de digitale metadata).

Tilbage til Introduktion

SMART Meeting Pro® Personal Edition (MPPE)

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Meeting Pro Personal Edition (MPPE) supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
Forudsat at gældende licensgebyrer betales, tildeler SMART, og du accepterer en stedsevarende ikke-eksklusiv licens, som ikke må overdrages (underlagt underafsnit (a) nedenfor) eller gives i underlicens, til at bruge MPPE i henhold til følgende begrænsninger:

 1. Mindste antal licenser. Du skal købe et minimum af 10 MPPE-licenser
 2. Licens. For hver softwarelicens, som erhverves, må du bruge sådan software på en enkelt computer, som ejes og styres af dig (dvs. det er nødvendigt med en licens pr. bruger). Under forudsætning af at du ikke overskrider antallet af erhvervede licenser, må du deaktivere og genaktivere softwaren på forskellige computere (som alle ejes og styres af dig) for at håndtere udskiftning af udstyr eller ændringer i personalestaben.
 3. Ekstra software påkrævet. Du anerkender, at for at kunne aktivere samarbejdsmulighederne i MPPE-softwarefunktionaliteten, vil det være nødvendigt at separat købe enten: i) en server og/eller brugerlicenser til Bridgit® konferencesoftware, eller ii) andre serverprodukter fra tredjeparter, hvoraf alle vil være underlagt de relevante slutbrugerlicensaftaler fra SMART eller tredjeparter (henholdsvist).
 4. Vedligeholdelse. SMART tilbyder vedligeholdelsesprogrammer (se direkte nedenfor) i visse retskredse. I de retskredse hvor der tilbydes vedligeholdelsesprogrammer, skal du købe et års vedligeholdelse samtidig med, at softwarelicensen erhverves.


Vedligeholdelse.

“Vedligeholdelse” til MPPE betyder adgang til kommercielt udgivne opdateringer og opgraderinger (hvilket betyder nye versioner og punktudgivelser af den software, som indeholder forbedringer til funktionaliteten eller mulighederne i softwaren) for den specifikke licens til software, der er knyttet til eller tilbydes sammen med vedligeholdelsesprogrammet, i alle tilfælde begrænset til det, som SMART generelt stiller til rådighed for dets kunder, der abonnerer på vedligeholdelsesprogrammet. Under vedligeholdelsesprogrammet vil du modtage kommercielt udgivne opdateringer og opgraderinger: nye versioner af softwaren, det inkluderer komponenter, ydeevne, funktioner og funktionssæt, som er nye for softwaren og en ændring fra din tidligere købte version (f.eks. fra version 2.2 til version 3.0); og fremtidig aktiveringssupport til at aktivere den opdaterede eller opgraderede software fra din tidligere købte version.
Vedligeholdelse udelukker specifikt tjenester i forbindelse med computervirus eller konflikter med software, der ikke er installeret eller lanceret af SMART. Vedligeholdelse udelukker desuden tilføjelsesprogrammer, plugins, tilpasninger, nye programmer, moduler eller anden software, der ikke almindeligvis og regelmæssigt gøres tilgængelig for brugere af softwaren uden yderligere udgifter, men som SMART gør tilgængelig separat.
Vedligeholdelsesperioden beregnes begyndende et (1) år fra købsdatoen for den softwarelicens, der er tilknyttet vedligeholdelsesprogrammet, og fortsætter, så længe det vedligeholdelsesprogram, som du har købt, løber (”vedligeholdelsesperiode”). Du kan vælge at købe et længere vedligeholdelsesprogram, som SMART kan gøre tilgængeligt, for hver licens af softwaren. Løbende vedligeholdelse ud over den første eller efterfølgende vedligeholdelsesperiode(r) kan købes separat og er underlagt betingelserne i den pågældende yderligere vedligeholdelsesaftale fra SMART til den tid. Såfremt vedligeholdelsesperioden ikke forlænges inden udgangen af den indeværende vedligeholdelsesperiode, skal du betale skyldige vedligeholdelsesgebyrer for at kunne få løbende vedligeholdelse, eller du kan købe en opgradering til den relevante softwarelicens (med et eventuelt tilknyttet, påkrævet vedligeholdelsesgebyr).
SMART forbeholder sig retten til at ophæve eller ændre tilgængelige vedligeholdelsesprogrammer når som helst efter eget skøn, dog forudsat at sådanne ændringer ikke berører vedligeholdelsesprogrammer, som allerede er bestilt, og som SMART har accepteret forud for sådanne ændringer i løbet af den pågældende vedligeholdelsesperiode, bortset fra efter indbyrdes aftale mellem parterne.

Virksomhedsgalleri.

Din brug af grafikelementer, billeder, SMART Meeting Pro-sider, baggrunde eller temaer (hver for sig kaldet en "artikel"), som SMART stiller til rådighed, og som udgør hele eller en del af virksomhedsgalleriet 8som kan være tilgængelig i din software) er underlagt de følgende vilkår:

 • Du må få adgang til, kopiere, distribuere, offentliggøre, udskrive og på anden måde bruge ændrede eller ikke-ændrede artikler til intern cirkulering eller til rimelig, ekstern cirkulering, forudsat at brugen i alle tilfælde er til dine forretningsmæssige formål og er underlagt de i nærværende afsnit anførte vilkår og undtagelser.
 • Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre varemærker, meddelelser om ophavsret eller andre erklæringer om ejendomsrettigheder i (herunder i metadatene) eller på sådanne artikler.
 • Du må ændre artikler og gemme hver ændret artikel som en ny artikel, forudsat at hvert af sådanne afledte værker er underlagt betingelserne i nærværende licens som en artikel, herunder at du bevarer og gengiver kildeinformation og/eller tilskrivning til den oprindelige ophavsmand, som der henvises til i artiklen (f.eks. herunder i metadataene). Denne bestemmelse gælder for afledte værker af artikler, der er afledte værker.
 • Artikler må integreres i et fcw-filformat, og .fcw-filen må eksporteres til et andet filformat, men det er udelukkende tilladt at du bruger en artikel i et filformat, som softwaren understøtter (såsom Adobe PDF®, og SMART Meeting Pro-software). Ud over disse filformater, kan du ikke bruge varen på tredjeparts software. Denne begrænsning må ikke omgås ved at ændre .galleryitem filformatet, eller på anden måde ændre varerne.
 • Du må ikke bruge artiklerne som en del af dets branding eller forsøge at integrere en artikel, eller en væsentlig del deraf, i dets varemærke eller salgsemballage, markedsføring eller reklamer.
 • Du har ikke tilladelse til at bruge artiklerne, hverken helt eller delvist, til videresalg, uanset om der er tale om den originale SMART Galleri-artikel eller et afledt værk, ud over som integrerede artikler i et dokument, en præsentation eller i en anden lignende form til forretningsmæssige formål.
 • Du har ikke tilladelse til at overføre, distribuere, sælge eller på anden måde overdrage eller gøre artiklerne tilgængelige i stort antal, uanset om det er til kommercielle eller ikke-kommercielle formål, og artiklerne må ikke (hverken i deres oprindelige form eller i en ændret form) tilbydes, distribueres, transmitteres eller fremvises i stort antal på en website eller i et produkt, tilbud eller en tjeneste, herunder hvis de konkurrerer med SMARTs tilbud eller andet.
 • Tredjeparter må endvidere kopiere og distribuere artikler, som de har modtaget fra dig, forudsat at sådanne artikler er i et filformat, der understøttes af MPPE, og ydermere forudsat at brug (herunder kopiering og distribution) udelukkende sker i relation til din påtænkte forretningsmæssige formål, og ydermere forudsat at sådanne tredjeparter bevarer alle meddelelser om ophavsret eller andre erklæringer om ejendomsrettigheder (herunder i de digitale metadata).

Tilbage til Introduktion

SMART Notebook®

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Notebook supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
Følgende definitioner er relevante for disse specikke betingelser:
Med ”klasseværelse” menes kombinationen af et fast antal underviserenheder (det antal underviserenheder, som på købstidspunktet er anført i licensen til softwareproduktet eller det tilknyttede licenserede produkt) sammen med et rimeligt antal elevenheder (det antal, der vurderes at være det sandsynlige antal nødvendige elever i klasseværelset baseret på underviser-elev-forholdet, sådan som det fastlægges af SMART fra tid til anden for det relevante softwareprodukt), medmindre andet er aftalt mellem SMART og din organisation.
Med "licenseret produkt" menes hvert relevante SMART-produkt, som leveres med, eller hvor prisen inkluderer det relevante softwareprogram, men i forbindelse med SMART Notebook-softwaren leveres de følgende licenserede produkter med den følgende tilknyttede licens:

 1. SMART Board® interaktivt whiteboard giver en softwarelicens til SMART Notebook;
 2. SMART Podium™ interaktivt pennedisplay giver en softwarelicens til SMART Notebook;
 3. SMART Response™ interaktivt responssystem giver en softwarelicens til SMART Notebook (for hver Response-hardwareklassepakke, som erhverves);
 4. SMART Slate™ trådløs tavle giver en softwarelicens til SMART Notebook;
 5. SMART Table® interaktivt indlæringscenter giver to softwarelicenser til (2) SMART Notebook; og
 6. SMART LightRaise™ interaktiv projektor giver en softwarelicens til SMART Notebook.

“Vedligeholdelse” til Notebook betyder adgang til kommercielt udgivne opdateringer og opgraderinger (hvilket betyder nye versioner og punktudgivelser af den software, som indeholder forbedringer til funktionaliteten eller mulighederne i softwaren) for den specifikke licens til software, der er knyttet til eller tilbydes sammen med vedligeholdelsesprogrammet, i alle tilfælde begrænset til det, som SMART generelt stiller til rådighed for dets kunder, der abonnerer på vedligeholdelsesprogrammet. Under vedligeholdelsesprogrammet vil du modtage kommercielt udgivne opdateringer og opgraderinger: nye versioner af softwaren, det inkluderer komponenter, ydeevne, funktioner og funktionssæt, som er nye for softwaren og en ændring fra din tidligere købte version (f.eks. fra version 2.2 til version 3.0); og fremtidig aktiveringssupport til at aktivere den opdaterede eller opgraderede software fra din tidligere købte version.
Med "institution" menes de lokaliteter, hvortil licensen er tiltænkt, og hvori lokalerne vil blive talt med det formål at udstede institutionslicenser, hvilket kan inkludere en skole, flere skoler under et skoledistrikt, eller flere skoler i mere end et distrikt, under forudsætning af at de alle er angivet i den licenshavende organisations købsordre eller anden salgsordreanmodning for licensen, og som også kan inkludere fjernbrug af lærere af den pågældende institution (hvilket gør det muligt for dem at arbejde fra hjemmet eller en anden fjerntliggende lokalitet i forbindelse med klasseforberedelse).
I tilfælde af at du ønsker at bruge SMART Notebook, SMART Response eller SMART Notebook Student Edition-software med en interaktiv skærmhed fra en tredjepart (dvs. ikke SMART), skal du erhverve en softwarelicens til SMART Notebook
Du anerkender, at oplysninger om din brug af softwaren kan spores af SMART med henblik på forskning og vurderinger af anvendelighed. Denne funktion kan tilvælges eller fravælges af den enkelte eller af din organisation (via organisationens administrator). Der indsamles ikke personlige oplysninger (som defineret i Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)). Det påhviler din organisation at sikre, at standardvalget er i overensstemmelse med deres interne virksomhedspolitikker.
Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i nærværende licens, forbeholdes. For hver SMART Notebook-software, som du har licens til og har betalt for, tildeler SMART, og du accepterer, en ikke-eksklusiv licens, som ikke må overdrages eller gives i underlicens, til brug af softwaren i henhold til følgende vilkår, betingelser og begrænsninger:

 SMART Learning Suite Abonnements-licens ("SLS")

     a.4 aktiveringer af SMART Notebook (inkluderer Lab og Response 2) pr lærer.
     b.30 aktiveringer af SMART amp per lærer.
     c.Må bruges i skole eller derhjemme.
     d.Må bruges på elevers enheder.
     e.Må bruges på enhver hardware, SMART eller anden.
     f.Softwaren er tilgængelig til brug i abonnementsperioden, men efter denne periode udløber, ophører retten til at bruge softwaren og nogle funktioner eller dele af softwaren vil ikke længere være til rådighed.  Lær mere.
     g.SLS-softwaren kan opdateres eller opgraderet af SMART til nye versioner, frigivet i løbet af abonnementet.
     h.Denne licens har ingen effekt på andre Notebook-licenser, som du har. (Dvs. en indehaver af en bærbar Klasseværelseslicens bevarer denne licens før, under og efter brug af en anden SMART Learning Suite abonnementslicens).
** ** Vigtigt: SLS har komponenter, der måske ikke er gældende i dit område, eller måske ikke er oversat til dit sprogvalg **

 Notebook Classroom-licens (ikke for SLS):

 1. 4 aktiveringer pr. klasseværelse.
 2. Må bruges i skole eller derhjemme af lærer eller elev på enhver enhed, på enhver hardware (SMART eller andet) relateret til klasseværelseret (dvs. en lærers laptop).
 3. Et år med vedligeholdelse er inkluderet som en del af licensgebyret for softwarepakken. Med undtagelse af køb gennem visse forhandlere beregnes denne periode på et år, begyndende fra købsdatoen af softwaren. For visse forhandlere beregnes vedligeholdelsesperioden anderledes, og det er forhandlerens ansvar at advisere den licenshavende organisation om en sådan anderledes beregning, og løbende vedligeholdelse efter det første år kan købes særskilt og er underlagt betingelserne i den relevante vedligeholdelsesaftale fra SMART. Såfremt vedligeholdelsesperioden ikke forlænges inden udgangen af den indeværende vedligeholdelsesperiode, skal slutbruger betale skyldige vedligeholdelsesgebyrer for at kunne få løbende vedligeholdelse, eller slutbruger kan købe en opgradering til den relevante licens (med det tilknyttede vedligeholdelsesgebyr, hvis det er relevant).

Institutionslicens til Notebook (Gælder ikke for SLS):

 1. Ubegrænsede aktiveringer på institutionen.
 2. For at kvalificere til denne licens skal den licenshavende organisation erhverve licensen baseret på det total antal af klasseværelser i institutionen.
 3. Må bruges i skole eller derhjemme.
 4. Må bruges på elevers enheder.
 5. Må bruges på enhver hardware, SMART eller anden.
 6. Et år med vedligeholdelse af alle installationer af softwaren i institutionen er inkluderes med købet af denne licens. I tilfælde af at antallet af lokaler i institutionen forøges (som beregnet på årsdagen for erhvervelse af SMART Notebook-institutionslicensen, skal den licenshavende organisation købe yderligere licenser (baseret på forskellen i licensgebyrer) for et sådan antal lokaler for at bruge softwaren i sådanne yderligere lokaler og for fortsat at kvalificere til institutionslicensen for SMART Notebook Advantage-vedligeholdelse.

Notebook abonnement-licens (gælder ikke for SLS):

 1. 30 aktiveringer per lærer (dvs. en lærer og lærerens studerende kan aktivere softwaren, men ikke mere end 30 gange i alt)
 2. Må bruges i skole eller derhjemme.
 3. Må bruges på elevers enheder.
 4. Må bruges på enhver hardware, SMART eller anden.
 5. Softwaren er tilgængelig til brug i abonnementsperioden, men efter at denne periode udløber, ophører også retten til at bruge softwaren, og softwaren vil deaktivere uden at give dig yderligere varsel.
 6. Softwaren kan opdateres til eventuelle nye versioner frigivet i løbet af abonnementet og nedgraderes til eventuelle ældre versioner, der understøttes af SMART.
 7. Denne licens har ingen effekt på andre Notebook-licenser, som du har. (Dvs. en indehaver af en bærbar Klasseværelseslicens bevarer denne licens før, under og efter brug af en anden Notebook abonnementslicens).

SMART Notebook Student Edition-software:

 1. Baseret på det angivne antal erhvervede licenser må du bruge Student Edition-softwaren:
  1. på én computerenhed pr. licens, dog forudsat at det ikke er den primære enhed, der er forbundet med eller tilsluttet (herunder trådløst) til en SMART interaktiv skærmenhed uden den tilknyttede SMART Notebook-softwarelicens for sådan brug af softwaren; og
  2. såfremt Student Edition-softwaren installeres på en SMART USB, må du bruge softwaren på alle computerenheder, dog altid forudsat at computerenheden ikke er forbundet med eller tilsluttet (herunder trådløst) til en SMART interaktiv skærmenhed, der aktivt bruger Student Edition-softwaren uden den tilknyttede licens for sådan brug af softwaren.


SMART Notebook Math Tools-software:

Baseret på det angivne antal licenserede computerenheder tillader hver licens, at du bruger Math Tools-softwaren på en enkelt computerenhed. Du skal acceptere betingelserne i nærværende licens for hver installation af Math Tools på en særskilt computerenhed. For at Math Tools kan fungere korrekt skal du have en kompatibel version af SMART Notebook-softwaren til brug på en sådan computerenhed, og brugen deraf er underlagt disse licensbetingelser.

Vedrørende SMART Sync administrationssoftware til klasseværelser:

 1. Baseret på antallet af underviserenheder og de tilknyttede elevenheder, der er licenseret for det relevante klasseværelse, må du bruge:
  1. lærerinstallationsversionen af Sync administationssoftwaren til klasseværelser på det antal computerenheder, der er tiltænkt undervisere, i overensstemmelse med det antal underviserenheder, der er licenseret, og
  2. elevinstallationsversionen af Sync administationssoftware til klasseværelser på det antal computerenheder, der er tiltænkt elever, i overensstemmelse med det antal elevenheder, der er licenseret for det pågældende klasseværelse.

SMART Sync-software – SMART Classroom Suite-installation:

 1. Baseret på antallet af underviserenheder og de tilknyttede elevenheder, der er licenseret for det relevante klasseværelse, må du bruge:
  1. lærerinstallationsversionen af softwaren på det antal computerenheder, der er tiltænkt undervisere, i overensstemmelse med det antal underviserenheder, der er licenseret; og
  2. elevinstallationsversionen af softwaren på det antal computerenheder, der er tiltænkt elever, i overensstemmelse med det antal elevenheder, der er licenseret for det pågældende klasseværelse.

Vedrørende SMART Classroom Suite interaktiv indlæringssoftware:

 1. Baseret på antallet af licenserede underviserenheder og de tilknyttede elevenheder, der er tildelt pr. klasseværelse, tildeles de følgende licenser:
  1. SMART Notebook-software – SMART Classroom Suite-installation: slutbruger tildeles en (1) SMART Notebook-softwarelicens pr. underviserenhed, som er licenseret.
  2. SMART Notebook Elevudgave-software – SMART Classroom Suite-installation: Baseret på antallet af tilknyttede elevenheder pr. klasseværelse, må slutbrugere bruge softwaren på et sådan antal elevenheder.
  3. SMART Response CE interaktiv responssoftware – SMART Classroom Suite-installation: Baseret på antallet af licenserede underviserenheder må slutbrugere bruge softwaren (i CE-tilstand) på et sådant antal underviserenheder.

 

Tilbage til Introduktion

SMART Notebook® Express online og SMART Notebook® til internettet

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Notebook Express online-program ("Express") og SMART Notebook til web online-program ("NB Web") supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
SMART tildeler dig en begrænset, genkaldelig, afgiftsfri licens, som ikke må overdrages, til at bruge Express og NB Web, som er tilgængelige via internettet, forudsat at:

 • Du ikke foretager reverse engineering, omvendt kompilering, oversætter, dekompilerer, demonterer, ændrer, fremstiller afledte produkter og ej heller forsøger derpå eller på anden vis forsøger at udlede kildekoden (eller de underliggende ideer, algoritmer, strukturer eller opbygning) af Express- eller NB Web-programmet eller nogen komponenter deraf til noget som helst formål, herunder for at undersøge aspekter indlejret i teknologien;
 • Du ikke ændrer, forbedrer, tilpasser, varierer Express- eller NB Web-programmet eller fremstiller afledte produkter baseret på Express- eller NB Web-programmet og heller ikke kombinerer eller adskiller Express- eller NB Web-programmet eller nogen komponenter deraf og ej heller forsøger derpå uden SMARTs forudgående skriftlige tilladelse;
 • Du ikke udlejer, leaser, udlåner, distribuerer, leverer eller giver Express- eller NB Web-programmet eller nogen komponenter deraf i underlicens til en anden part og ej heller forsøger derpå; eller
 • Du ikke downloader, gemmer, opbevarer eller kopierer Express- eller NB Web-programmet til din egen computer eller anden elektronisk enhed og ej heller forsøger derpå.

Du accepterer, at du skal overholde enhver gældende lovgivning vedrørende brug af Express- eller NB Web-programmet og alle af dets komponenter. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, forbeholdes af SMART.
Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til det indhold, der er tilgængeligt og kan bruges via Express- eller NB Web-programmet, tilhører den respektive ejer af indholdet og kan være beskyttet af gældende ophavsretlige eller andre immaterialretlige love og konventioner. Når du downloader tekst, billeder eller andet indhold til en fil, som er oprettet ved hjælp af Express- eller NB Web-programmet, er det underlagt betingelserne for den respektive website, hvor indholdet downloades, eller licenser, der gælder for indholdet. Du anerkender, at hverken Express-softwaren eller NB Web-programmet er tiltænkt at have samme funktionalitet som SMART Notebook-softwaren, men at den snarere er en delmængde af den funktionalitet, som tilbydes i SMART Notebook-softwaren.
I det omfang der ydes support (mod betaling eller på anden måde) i forbindelse med dette produkt, ydes en sådan support i provinsen Alberta, Canada, og transaktionen anses for at være foretaget i Alberta, Canada.
Tilbage til Introduktion

SMART Response®

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART. Følgende specifikke betingelser for SMART Response supplerer og skal have første-prioritet, hvis de er i konflikt med de generelle betingelser (fundet i denne Introduktion og nederst på denne side). Vi vil gerne gøre det klart, at betingelserne gør sig gældende for alle vores produkter (inklusive dette), men disse særlige specifikke betingelser, gør sig kun gældende for dette produkt.
Forudsat at du ejer et SMART Response interaktivt responssystem (inklusive de relaterede håndholdte enheder), må du bruge SMART Response-softwaren (hvilket inkluderer PE-, LE- og XE-tilstandene i softwaren, såvel som blandet tilstand der tillader kombinationer af disse tilstande) på computerenheder. For hver SMART Response hardwareklassepakke (bestående af 24/32 klikkerenheder), må du bruge denne software på én computerenhed, som er forbundet (herunder trådløst) med interaktiv(e) SMART-skærmenhed(er). Yderligere computerenheder kan være licenseret til at bruge softwaren med interaktive SMART-skærmenheder udelukkende gennem erhvervelse af yderligere gyldige SMART Notebook-softwarelicenser.
Evalueringer eller andre data eller oplysninger, der indsamles via softwaren (samlet betegnet "evalueringsdata"), er dit ansvar. Evalueringsdata bør opbevares på underviserenheden, dit netværk eller en anden digital lagerenhed, som ejes af dig. Politikker og praksisser for håndtering af evalueringsdata (herunder sikkerhed og sikkerhedskopier) er udelukkende dit ansvar. I det maksimale omfang, at gældende lovgivning tillader det, fraskriver SMART sig et hvert ansvar vedrørende adgang, lagring, håndtering, privatliv, sikkerhed, integritet, misbrug eller sikkerhedskopiering af sådanne evalueringsdata.

SMART Response CE interaktiv responssoftware:

Baseret på antallet af licenserede underviserenheder og de tilknyttede elevenheder, der er tildelt for det pågældende klasseværelse, må slutbrugere bruge CE-tilstanden i SMART Response-softwaren på det antal elevenheder, der er tilladt baseret på klasseværelsestildelingen. Slutbrugere kan også bruge SMART Notebook Student Edition på et sådant antal licenserede elevenheder.
For at bruge CD-softwaren på en underviserenhed, som er tilsluttet til en interaktiv SMART-skærmenhed, skal du have eller erhverve en gyldig SMART Notebook-softwarelicens for brug på den computerenhed, som er tilsluttet (herunder trådløst) til en sådan interaktiv skærmenhed.

SMART Response VE interaktiv responssoftware – Abonnementsbaseret licens:

I hele den gyldige abonnementsperiode:

 1. Baseret på antallet af licenserede underviserenheder må du bruge VE-tilstanden i SMART Response-softwaren på det relevante antal underviserenheder, forudsat at du, for at bruge softwaren på en interaktiv SMART-skærmenhed, skal have eller erhverve en gyldig SMART Notebook-softwarelicens på en sådan underviserenhed.
 2. Slutbrugere kan få adgang til webprogrammet til SMART Response VE interaktivt responssystem på et rimeligt antal computerenheder, der er tilknyttet underviserenhederne ved hjælp af et evaluerings-id fra underviserenheden og et elev-id fra din organisation.
 3. Slutbrugere, der opretter adgang til webprogrammet til SMART Response VE interaktivt responssystem, skal have en internetforbindelse og en webbrowser for at kunne få adgang til programmet. Ved abonnementsperiodens udløb skal du ophøre med at oprette adgang til webprogrammet til SMART Response VE interaktivt responssystem.
 4. I hele den gyldige abonnementsperiode har du ret til at åbne og bruge den seneste version af dette webprogram. I hele den gyldige abonnementsperiode giver licenser på underviserenheder til SMART Response VE-softwaren ret til vedligeholdelse af softwaren.


SMART Response VE interaktiv responssoftware:

Baseret på antallet af licenserede underviserenheder må du bruge VE-tilstanden i SMART Response-softwaren på det relevante antal underviserenheder, forudsat at du, for at bruge softwaren på en interaktiv SMART-skærmenhed, skal have eller erhverve en gyldig SMART Notebook-softwarelicens på en sådan underviserenhed.
Slutbrugere kan få adgang til webprogrammet til SMART Response VE interaktivt responssystem på et rimeligt antal computerenheder, der er tilknyttet underviserenhederne ved hjælp af et evaluerings-id fra underviserenheden og et elev-id fra din organisation.
Brug af SMART Response VE-lokaltilstanden i softwaren kan være underlagt yderligere brugsbetingelser, som vises på login-siden til SMART Response VE-websiden. Slutbrugere, der får adgang til webprogrammet til SMART Response VE-lokaltilstand interaktivt responssystem, skal have intranetforbindelse og en webbrowser for at kunne få adgang til programmet.
Din organisation skal være ansvarlige for at hoste serveren, og relateret oppetid, vedligeholdelse og tilgængelighed for SMART Response VE-lokaltilstand server, domænenavn og relateret site.

Vedligeholdelse.

"Vedligeholdelse" betyder adgang til kommercielt udgivne opdateringer og opgraderinger (hvilket betyder nye versioner og punktudgivelser af den software, som indeholder forbedringer til funktionaliteten eller mulighederne i softwaren) for den specifikke licens til software, der er knyttet til eller tilbydes sammen med vedligeholdelsesprogrammet, i alle tilfælde begrænset til det, som SMART generelt stiller til rådighed for dets kunder, der abonnerer på vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelse udelukker specifikt tjenester i forbindelse med computervirus eller konflikter med software, der ikke er installeret eller lanceret af SMART. Vedligeholdelse udelukker desuden tilføjelsesprogrammer, plugins, tilpasninger, nye programmer, moduler eller anden software, der ikke almindeligvis og regelmæssigt gøres tilgængelig for brugere af softwaren uden yderligere udgifter, men som SMART gør tilgængelig separat.
Et år med vedligeholdelse er inkluderet som en del af softwarelicensgebyret. Årets start beregnes fra og med købsdatoen for softwaren. Løbende vedligeholdelse efter det første år kan købes særskilt og er underlagt betingelserne i den relevante vedligeholdelsesaftale fra SMART. Såfremt vedligeholdelsesperioden ikke forlænges inden udgangen af den indeværende vedligeholdelsesperiode, skal slutbruger betale skyldige vedligeholdelsesgebyrer for at kunne få løbende vedligeholdelse, eller slutbruger kan købe en opgradering til den relevante licens (med det tilknyttede vedligeholdelsesgebyr, hvis det er relevant).
Tilbage til Introduktion

GENERELLE BETINGELSER

Sørg venligst for, at du læser introduktionen, eftersom den indeholder vigtige oplysninger angående denne bindende juridiske aftale mellem dig og SMART.
Vores produkter er licenseret, ikke solgt. Medmindre gældende lov giver dig flere rettigheder, må du kun bruge vores produkter som udtrykkeligt tilladt i disse betingelser og enhver medfølgende slutbrugerlicensaftale. Du skal overholde og må ikke forsøge at omgå nogen lov (især lovgivningen om ophavsret) eller tekniks begrænsning, som lader dig aktivere eller bruge vores produkter udelukkende på visse måder.
Betingelserne begrænser ikke rettigheder, som SMART måtte have i henhold til lovgivning om forretningshemmeligheder, ophavsrets-, patent- eller anden lovgivning. SMART forbeholder sig retten til når som helst at offentliggøre enhver information som SMART ser det nødvendigt for at opfylde gældende lov, regulativ, juridisk proces eller anmodning fra myndighederne.
Overskrifterne er udelukkende medtaget som en hjælp og skal ikke indgå i fortolkningen af disse betingelser.

Apps

For apps til rådighed på Apples iTunes butikken, anerkender du, at Du har gennemlæst og accepteret Apples vilkår og betingelser, der findes på: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS; Apples fortrolighedspolitik: http://www.apple.com/privacy; og Apples licenserede slutbrugerlicensaftale for applikationer ("LAEULA"): http://www.apple.com/legal/macapps/stdeula/. Med henblik på LAEULA'en, er disse vilkår en "gyldig slutbrugerlicensaftale mellem Dig og licensgiveren af dette App Store produkt."
For apps på Google Play butikken, anerkender du, at du har gennemlæst og accepteret Googles Servicebetingelser, der findes på: https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html.
For apps der er til rådighed på BlackBerry World, anerkender du, at du har gennemlæst og accepteret BlackBerrys vilkår og betingelser, der findes på: http://ca.blackberry.com/legal.html.
For apps der er tilgængelige på Windows Phone App Marketplace, anerkender du, at du har gennemlæst og accepteret Microsofts servicevilkår, der findes på: http://www.windowsphone.com/en-gb/store/terms-of-service.
Du accepterer at SMART kan bruge og opbevare oplysninger, Du giver SMART ved at bruge vores app, som omfatter, men ikke er begrænset til: Dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, industri, serienumre, operativsystem, og valgfrie billeder eller videoer. Disse oplysninger kan bruges til at skabe, krydshenvise, supplere eller erstatte oplysninger SMART har om Dig eller Dine produkter. Du accepterer at SMART kan indsamle og anvende tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til: tekniske oplysninger om Din enhed og system, der er samlet for at lette leveringen af ​​app opdateringer, app support, push notifikationer og andre tjenester til Dig (om nogen).
SMART kan til enhver tid ændre eller ophøre (midlertidigt eller permanent) distribution eller opdatering af vores apps og SMART er ikke ansvarlig over for Dig eller nogen tredjepart for en sådan ændring, suspension eller ophør. SMART er ikke forpligtet til at give nogen support for vores apps.
Tilbage til generelle betingelser

Frafaldelse af gruppesøgsmål

I det omfang som det tillades af loven, skal alle retsprocesser til at løse eller føre proces for en tvist udføres udelukkende på et individuelt basis. Hverken du eller SMART skal søge at få nogen tvist hørt som et gruppesøgsmål, generelt søgsmål via privat advokat, eller i noget andet sagsanlæg, hvori en af parterne handler, eller foreslår at handle, i en repræsentativ kapacitet.
Tilbage til generelle betingelser

Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Dele af vores respektive produkter vil ikke virke eller vil skabe en underoptimal brugeroplevelse, hvis cookies ikke er aktiveret. For at finde ud af mere om de cookies vi bruger, kan du besøge: https://home.smarttech.com/legal/SMART-Technologies-ULC-Privacy-Policy#cookie
Tilbage til generelle betingelser

Oprettelse af konto

Visse produkter kræver, at brugeren fuldfører en registreringsproces for at oprette en konto. Sådanne tjenester kan omfatte (men er ikke begrænset til), deltagelse på onlinefællesskaber for vores produkter, og fastsættelse af personlige præferencer til brug i produkterne. Afhængigt af produktet, som en del af registreringsprocessen, kan det være nødvendigt for dig at give visse oplysninger, herunder dit fornavn og efternavn og et brugernavn. Selv om nogle funktioner i øjeblikket tillader indlæg med kun et brugernavn, forbeholder SMART sig retten til i fremtiden at kræve, at sådanne indlæg i produktet skal være forbundet med brugerens for- og efternavn. Medlemskab i visse fællesskaber kan også kræve e-mail, efternavn, og andre oplysninger for at oprette en konto. Kun nogle af disse oplysninger stilles til rådighed for andre medlemmer af fællesskabet, som vil fremgå på medlemmets profilsiden, og resten af ​​disse oplysninger, kan brugerne vælge at vise til andre medlemmer af fællesskabet. Alle personlige oplysninger, du giver ved kontoens oprettelse eller vedligeholdelsesproces vil blive forvaltet af SMART i overensstemmelse med deres Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Du accepterer, at de oplysninger, som du afgiver ved registrering, er sande, aktuelle, nøjagtige og fuldstændige, og du accepterer, at du ikke må (i) registrere dig under en anden persons navn, (ii) vælge et brugernavn, som kan anses for at være stødende, (iii) vælge et brugernavn med henblik på at bedrage eller vildlede andre brugere om din sande identitet, (iv) vælge et brugernavn, hvori der indgår et tilbud (for eksempel ditprodukt, dinetjenester, dinwebsite), eller (v) krænker en fysisk eller juridisk persons immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Du accepterer ikke at udgive dig for nogen anden person, inklusive enhver anden bruger, moderator eller SMART. Du accepterer, at du skal vedligeholde og straks opdatere dine registreringsoplysninger efter behov, så de altid er sande, aktuelle, nøjagtige og fuldstændige.
Såfremt SMART, efter en undersøgelse er gennemført, har rimelig grund til at antage, at en registreret brugers oplysninger er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, må SMART suspendere eller lukke den pågældende registrerede brugers konto og forbyde den pågældende bruger enhver aktuel eller fremtidig brug af produktet (eller nogen del deraf).
SMART bekymrer sig over privatlivets fred og sikkerhed for alle brugerne, og i særdeleshed for børn. Af denne grund, hvis du er mindreårig, må du ikke oprette en konto for nogen af ​​de tjenester, der tilbydes for produktet uden samtykke fra dine forældre eller værge. Nogle dele af produktet kan tillade mindreårige at deltage i fora begrænset til en bestemt brugergruppe og som er genstand for en registreringsproces, forældrenes eller værges samtykke, identitetsverifikation og andre yderligere vilkår i dette forum. Hvis du er mindreårig, skal du ikke sende nogen personlige oplysninger om dig til os, andet end det, vi anmode dig om, når du tilmelder dig disse begrænsede dele af produktet eller tjenesterne. I tilfælde af, at vi erfarer, at vi har samlet personlige oplysninger fra en mindreårig uden at have indhentet forældrenes eller værges samtykke (herunder hans eller hendes skole, distrikt, og/eller lærer), eller hvis vi erfarer at en mindreårig har givet os personlige oplysninger ud over hvad vi beder om, når han eller hun tilmelder sig det pågældende produkt, vil vi slette disse oplysninger. Hvis du mener, at en mindreårig kan have givet os personlige oplysninger ud over, hvad der anmodes om ved tilmelding, eller ikke har indhentet de fornødne forældres eller værges samtykke, kan du kontakte os med det samme på privacy@smarttech.com.
Tilbage til generelle betingelser

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Ansvar for tredjepartsindhold hviler alene på den person, hvorfra det stammer. Du accepterer, at vi ikke styrer, og ikke er ansvarlige på nogen måde for indhold fra tredjeparter, inklusive, uden begrænsning, manglende indhentning af samtykke på vegne af deltageren om at dele nogen personligt identificerbare oplysninger.
SMART garanterer over for dig, at softwaren, når den er installeres og bruges korrekt, vil fungere i væsentlig overenstemmelse med vores udgivne specifikationer i en periode på halvfems (90) dage fra købsdatoen. Med forbehold af fordringer i medfør af et vedligeholdelsesprogram (hvis nogen) påtager du sig hele udgiften ved alle nødvendige opgraderinger, servicering, reparation eller rettelse af softwaren. SMARTs eneste forpligtelse under denne begrænsede garanti skal være, efter SMARTs valg og på SMARTs udgift, at enten: a) refundere den købspris, som du har betalt for den defekte software; eller b) udskifte den defekte software med software, som væsenligt lever op til de relevante udgivne SMART-specifikationer. Enhver softwareerstatning vil være dækket af garantien i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller i tredive (30) dage, alt efter hvilket tidsrum der er længst.
UD OVER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI SOM ANFØRT OVENFOR LEVERES PRODUKTET, SOM DET ER OG FOREFINDES, OG DETS BRUG SKER FOR EGEN RISIKO. I DET MAKSIMALE OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, FRASKRIVER SMART OG DETS LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG ENHVER FORPLIGTELSE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, UFORSTYRET BRUG OG IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL SMART-PRODUKTER OG KOMPONENTER DERAF OG YDELSE ELLER MANGLENDE YDELSE AF SUPPORTTJENESTER. SMART GARANTERER IKKE, AT DRIFTEN AF PRODUKTET ER ELLER VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER, UDEN DEFEKT ELLER VIL OPFYLDE DINE KRAV.
I det maksimale omfang, gældende lovning gør det muligt, kan SMART eller dets leverandører, licensgivere, forhandlere eller distributører i intet tilfælde holdes ansvarlige for konkret dokumenterede, hændelige eller indirekte tab eller erstatning for lidte skader, følgeskader eller for pønalt begrundet erstatning (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for skader på personer eller ejendom, erstatning for driftstab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger, krænkelse af privatlivets fred, erstatning for anskaffelse af erstatningsvarer eller tjenster, erstatning for manglende mulighed for brug, data, erstatning for manglende opfyldelse af forpligtelser, herunder forpligtelse til at handle i go tro eller med rimelig omhu, for grov eller simpel uagtsomhed eller andet økonomisk tab), der måtte opstå som følge af brug af eller manglende mulighed for at gøre brug af softwaren eller komponenter deraf eller ved ydelse eller manglende ydelse af supporttjenester som følge af kontraktbrud, skadevoldende handling, uagtsomhed, objektivt ansvar eller på anden vis, heller ikke selvom SMART eller dets leverandører, licensgivere, forhandlere eller distributører er blevet gjort opmærksomme på muligheden for sådanne tab og skader. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER KAN SMARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFTALE IKKE OVERSTIGE TI DOLLAR (CAD $10,00).
Tilbage til generelle betingelser

Downloadet software – Prøve og andet

SMART kan stille visse produkter (herunder prøve- og betaversioner af software), programmer, widgets eller tilføjelsesprogrammer til rådighed for dig til downloading. Du accepterer, at du, hvis du får en nøgle til produktaktivering eller til installation af nogen SMART-downloadet software, vil beholde nøglen til din egen personlige brug og ikke gøre den tilgængelig for andre eller offentliggøre eller vise oplysningerne i nøglen til andres afbenyttelse.
Medmindre SMART har accepteret andet, kan der ikke forlanges teknisk support til den downloadede software fra SMART. Medmindre du køber et vedligeholdelsesprogram (hvor det er til rådighed) giver din adgang til den downloadede software dig ikke ret til adgang til nogen opdateringer, opgraderinger eller fejlrettelser, som efterfølgende kan blive tilgængelig.
Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til det indhold, der kan være integreret gennem brug af downloadet software eller SMART-produkter, tilhører den respektive indholdsejer og kan være beskyttet af gældende ophavsretslige eller andre immaterialretlige love og konventioner. Medmindre andet er accepteret af SMART, giver nærværende licens dig ingen rettigheder til at bruge et sådant indhold.
AL DOWNLOADET SOFTWARE STILLES TIL RÅDIGHED "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND" OG UDEN GARANTI.
Tilbage til generelle betingelser


Eksportrestriktioner

Du accepterer, at du skal overholde alle indenlandske og internationale eksportlove og -regler, som gør sig gældende for produktet. Du accepterer især, at du ikke må eksportere eller geneksportere softwaren (inklusive komponenter) eller nogen proces eller service, som er det direkte produkt af softwaren til noget land, nogen person eller entitet underlagt canadisk, amerikansk eller dit eget lands eksportrestriktioner.
Vores software er et såkaldt "Commercial Item", sådan som begrebet er defineret i 48 CFR 2.101, og består af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation", sådan som disse begreber er anvendt i 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202 i det omfang, disse bestemmelser måtte finde anvendelse. I overensstemmelse med 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202-4 gives denne "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning (a) alene som "Commercial Items" og (b) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af vilkårene og betingelserne i denne aftale.
Tilbage til generelle betingelser

Tilbagemelding

Vi værdsætter dine forslag, men vær venligst opmærksom på, at eventuelle kommentarer, tilbagemeldinger eller ideer, som du deler med os, der ikke er under en fortrolighedsaftale, vil blive behandlet som ikke-fortrolig, og du vil give og tildeler hermed os alle rettigheder, ejendomsret og interesse til dem. Det betyder, at vi er fri til at bruge dem til ethvert formål, uden kompensation, anerkendelse eller anden forpligtelse af nogen art til dig.
Tilbage til generelle betingelser

ldende lovgivning

Denne aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Alberta, Canada. Du accepterer uigenkaldeligt, at enhver tvist, inklusive litigation, som involverer denne aftale eller SMART, skal blive bragt for domstolen i byen Calgary, i provinsen Alberta. Du kan ikke gøre nogen krav gældende, om at du ikke er underlagt sådanne domstoles jurisdiktion, at værnetinget er upassende, at der er tale om forum non conveniens eller lignende indvendinger, krav eller påstande. Nærværende aftale er ikke underlagt De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. Til trods for dette accepterer du, at SMART stadig skal være berettiget til at søge om påbud (eller en tilsvarende form for presserende juridisk aflastning) i nogen retskreds.
Tilbage til generelle betingelser

Ugyldighed af bestemmelser

Hvis en bestemmelse i betingelserne er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, vil den del blive fortolket så tæt som muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, blive betragtet udeladt, og de øvrige bestemmelser vil fortsat være i kraft og gyldige. Såfremt en part ikke udnytter en eller flere rettigheder, skal det ikke udlægges som et afkald på denne parts ret til i fremtiden at udnytte disse eller andre rettigheder.
Ethvert afkald på eller en modifikation af disse betingelser fra SMARTs side skal ske skriftligt og underskrives af en bemyndiget funktionær hos SMART, og de skal udtrykkeligt henvise til de relevante bestemmelser i betingelserne.
Tilbage til generelle betingelser

Moderatorer

SMART er ikke forpligtet til at overvåge indsendelser (defineret i afsnittet Brugerleveret indhold) eller andre materialer. Moderatorer (dine, vores eller begge) kan dog overvåge indsendelser. Moderatorer er ikke forpligtet til at screene indsendelser på forhånd, overvåge dem i realtid eller redigere indsendelser. Som bruger kan du komme til at se indhold, som er stødende eller ubehageligt, og det er dit ansvar at rapportere det.
SMART forbeholder sig ret til at administrere indsendelserne med henblik på at fremme ordentlig distribution af information via produktet. Til det formål må SMART, efter eget valg, udpege SMART-medarbejdere og/eller eksterne enheder til at fungere som moderatorer for produktet.
Tilbage til generelle betingelser

Rapportering af et anliggende, en tvist eller nedtagningsanmodning

Hvis du mener, at nogen overtræder disse betingelser, kan du rapportere et sådan misbrug til info@smarttech.com. Du kan desuden bede SMART om at fjerne enhver indsendelse, som du har foretaget, og efter vi har bekræftet, at indsendelsen er din, vil SMART prøve at fjerne indsendelsen. Hvis du mener, at en anden bruger krænker din ophavsret, kan du sende en nedtagningsanmodning til SMART på privacy@smarttech.com med a) dine kontaktoplysninger (navn, telefon, e-mail, adresse), b) identifikation af den pågældende indsendelse og c) oplysninger på grundlag af krænkelsespåstanden. SMART vil foretage en vurdering, og hvis der er belæg for en sådan handling, efter vores skøn, vil vi fjerne den pågældende indsendelse. Ud over denne fjernelse som afhjælpning har SMART ingen yderligere forpligtelser eller intet yderligere ansvar vedrørende tvister om krænkelse af ophavsrettigheder for indsendelser.
Tilbage til generelle betingelser

Tilbagekaldelse af din licens

Hvis du ikke overholder betingelserne i denne aftale, kan vi inddrage din licens og ophæve denne aftale. I et sådant tilfælde skal du øjeblikkeligt standse brugen af produktet og, hvis det er relevant, destruere alle dine kopier.
Tilbage til generelle betingelser

Sikkerhed

Du er ansvarlig for at holde dine adgangskoder, kontooplysninger og adgangen til din konto fortrolig. Du har ligeledes det fulde ansvar for alle aktiviteter (og enhver form for misbrug), der finder sted under, eller som stammer fra, din konto (herunder midlertidige kontoer, som er oprettet med midlertidige identifikationsnumre, f.eks. ved brug af Response VE-softwaren), herunder aktiviteter, som er foretaget af et familiemedlem, en ven, kollega, medarbejder, gæst eller andre med adgang til din konto. Du accepterer at sørge for at logge ud af din konto efter hver session (hvis du deler en computer med andre) og meddele SMART øjeblikkeligt om enhver uautoriseret brug af din konto eller et andet sikkerhedsbrud. Derudover kan du komme til at hæfte for tab, som SMART eller en anden part måtte lide som følge af en anden persons brug af din konto eller dit brugernavn. Du må ikke på noget tidspunkt bruge en anden persons konto uden kontoindehaverens tilladelse.
Tilbage til generelle betingelser

SMART Galleri

I tillæg til betingelserne anerkender du at grafikelementer, billeder, multimedier, SMART Notebook-filer eller -sider, baggrunde eller temaer, som SMART stiller til rådighed, og som udgør hele eller en del af SMART Galleri er underlagt de følgende yderligere betingelser:

 • Det er kun tilladt at bruge et billede, der er i et .galleryitem eller et .gallerycollection-filformat med SMART-produkter (f.eks. SMART Table-software, SMART Table-værktøjssoftware, SMART Notebook-software og SMART Notebook Express-software eller -webprogram). Anvendelse til andre formål er ikke tilladt. Du må ikke bruge billedet på tredjepartssoftware eller inkludere dem i et produkt med henblik på salg eller mod betaling. Du må ikke importere et .galleryitem- eller .gallerycollection-billede direkte ind i tredjepartssoftware. Denne restriktion må ikke omgås ved blot at konvertere .galleryitem- eller .gallerycollection-billeder til et .notebook-filformat.
 • Billeder kan inkorporeres i en .notebook-fil (hvilket betyder en del af en lektion eller mere end blot et .galleryitem- eller et .gallerycollection-billede). .notebook-filen må eksporteres til et andet filformat, og det andet filformat må bruges på tredjepartsoftware, forudsat at det ikke inkluderes i et produkt med henblik på salg eller mod betaling.
 • Du må oprette adgang til, kopiere, distribuere, offentliggøre og på anden måde bruge uændrede billeder på den betingelse, at du fastholder en henvisning til den oprindelige forfatter og/eller SMART-logoet eller -varemærket, i det omfang nævnte var indeholdt i billedet, og yderligere forudsat at resten af disse betingelser overholdes.
 • Du må ikke ændre, tilpasse, foretage reverse engineering eller på anden måde ændre billeder eller kode i skabeloner til SMART Værktøjssæt til lektionsaktiviteter (herunder flash).
 • Billeder i form af SMART Notebook-filer, baggrunde, sider, temaer, interaktive filer eller multimedier må ændres, forudsat at de andre betingelser i denne aftale overholdes, herunder bevarelse og tydelig gengivelse af kildeinformation og/eller tilskrivning til den oprindelige ophavsmand, som der henvises til i billedet.
 • Du må ikke bruge billederne, hverken helt eller delvist, til videresalg eller kommercielle formål, uanset om de indarbejdes i et andet produkt eller tilbud, og uanset om det er det originale SMART Galleri-billede eller et afledt værk deraf.
 • Du må ikke downloade billederne i store mængder, uanset om din hensigt er at bruge indholdet til kommercielle formål, og billederne må ikke (hverken i deres oprindelige form eller i en ændret form) tilbydes, distribueres, transmitteres eller fremvises på en website eller i et produkt, tilbud eller en tjeneste, herunder hvis dette konkurrerer med SMARTs tilbud eller andet.
 • Visse billeder (f.eks. 3D- eller Mixed Reality-billeder) er muligvis ikke fuldt tilgængelige eller kan muligvis ikke ses ordentligt uden brug af SMART Mixed Reality-software, som muligvis udelukkende er tilgængelig under en separat licens og mod betaling af det tilknyttede licensgebyr.

Tilbage til generelle betingelser

Indhold fra SMART

Selvom der er gjort rimelige bestræbelser for at sikre, at oplysningerne på vores website og i vores produkter er så nøjagtige og opdaterede, som det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de tænkes brugt, udgør oplysningerne på denne website ikke en forpligtelse fra SMARTs side. SMART FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DENS BRUG. Offentliggjorte oplysninger kan indeholde henvisninger til produkter, programmer eller tjenester, som ikke annonceres, eller som ikke er tilgængelige i alle lande. Sådanne henvisninger antyder ikke, at SMART ønsker at gøre sådanne produkter, programmer eller tjenester tilgængelige i noget bestemt land. De oplysninger, der er tilgængelige, fremlægges udelukkende som en hjælp.
Billeder (f.eks. billeder af SMART-produkter) og ethvert andet indhold i vores produkter, som ikke specifikt tilbydes til brugerdownload (f.eks. via SMART Exchange® webstedet) tilhører SMART eller dets licenshavere, og du accepterer, at du ikke må kopiere, offentliggøre, distribuere, fremvise eller på anden måde bruge sådanne materialer, ud over at se dem, uden SMARTs udtrykkelige, skriftlige tilladelse.
Tilbage til generelle betingelser

Tilbud fra tredjepart og websites tilhørende tredjepart

Vores produkter, primært på grund af indsendelser fra brugere, kan indeholde eller give reference til links til websites fra tredjeparter. Hvis du klikker på links i indsendelserne, er det på egen risiko. Medtagelse af links eller henvisninger til tjenester, produkter eller kampagner fra tredjepart er ikke og antyder ikke nødvendigvis en tilknytning, sponsorering, støtte, godkendelse, undersøgelse, verificering eller overvågning fra SMARTs side til eller af oplysninger på tredjeparts website.
Hvis du beslutter dig for at bruge tjenester fra tredjepart, er det dit ansvar at læse og forstå de vilkår og betingelser, der gælder for tredjepartstjenester (herunder deres erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger). Du accepterer, at tredjeparten, og ikke SMART, er ansvarlig for tjenesterne fra tredjeparten, dine private oplysninger, oplysningerne på tredjepartens website og for din brug eller manglende mulighed for at bruge tredjepartens website.
Tilbage til generelle betingelser

Servicebetingelser for UC Point ( "UC Point", "vi" eller "os").

LÆS DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE ("VILKÅRENE") OMHYGGELIGT. VED AT TILGÅ ELLER BRUGE VORES WEBSTEDER ELLER PÅ ANDEN VIS ACCEPTERER VORES TJENESTER, ERKLÆRER OG GARANTERER DU AT DU ER MINDST 18 ÅR OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR ELLER DU ER UNDER 18 ÅR, ER DU IKKE BERETTIGET TIL AT BRUGE TJENESTERNE. HVIS DU BRUGER TJENESTEYDELSER PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED ELLER ANDEN JURIDISK ENHED, ERKLÆRER OG GARANTERER DU AT DU HAR AUTORITET TIL AT BINDE EN SÅDAN ENHED TIL DISSE VILKÅR, I HVILKET TILFÆLDE "DU" ELLER "DIN" VIL HENVISE TIL EN SÅDAN ENHED.
Din brug af tjenester leveret af UC Point ("Tjenesterne"), og leveringen af ​​disse Tjenester, såvel som brugen af ​​UC Point websteder ("Webstederne"), og de tjenester, der stilles til rådighed på disse Websteder, er underlagt disse betingelser. Visse funktioner i Tjenesterne eller Webstederne kan være underlagt yderligere retningslinjer, vilkår eller regler (samlet "Yderligere vilkår"), som vil blive bogført i forbindelse med sådanne funktioner. Alle Yderligere vilkår er indarbejdet ved henvisning til disse Vilkår.
Vi kan foretage ændringer i disse vilkår fra tid til anden. Når vi gør det, vil vi revidere datoen for den "seneste opdatering" angivet ovenfor. Det er dit ansvar at gennemgå disse vilkår ofte og at holde sig orienteret om eventuelle ændringer af dem. Den daværende aktuelle version af disse vilkår træder i stedet for alle tidligere versioner. Du accepterer, at din fortsatte brug af vores tjenester efter sådanne ændringer er blevet offentliggjort til vores Tjenester vil udgøre din accept af sådanne reviderede Vilkår.

Sprog

Enhver oversættelse vi udfører, er for at gøre det nemmere for dig, og i tilfælde af en konflikt mellem de engelske og ikke-engelske versioner, vil den engelske version have forrang og være bestemmende.

Modtagere

"Modtagere" skal omfatte UC Point og SMART Technologies ULC., og vores respektive leverandører og licensgivere, associerede selskaber og de direktører, funktionærer og ansatte i det foregående. Frigørelse fra og begrænsninger af ansvar, eksklusive retsmidler og godtgørelser i denne aftale gælder uanset hvordan forårsaget og under enhver teori om ansvar, herunder uden begrænsning uagtsomhed, objektivt ansvar, kontraktbrud eller på anden måde af den part, hvis ansvar er begrænset og skal omfatte alle medlemmer af Modtagere. Sådanne bestemmelser kan håndhæves af medlemmer af Modtagere på egne vegne eller af os på deres vegne.

Licens til at bruge vores tjenester

Med forbehold for disse vilkår, giver vi dig en ikke-underlicenserbar, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, genkaldelig, begrænset licens til at bruge vores serviceydelser til: (i) dig personligt, hvis du er en person, eller (ii) dine interne erhvervsmæssige formål, hvis du er en virksomhed eller anden juridisk enhed, og ikke til videresalg eller videre distribution. Din ret til at bruge vores tjenester er begrænset af alle vilkår og betingelser, der er anført i disse Vilkår.
Bortset fra dine allerede eksisterende rettigheder og denne licens givet til dig, forbeholder vi og vores licensgivere os alle rettigheder, titel og interesse i og til vores Tjenester, herunder alle relaterede immaterielle rettigheder. Gældende lovgivning om intellektuel ejendomsret beskytter vores Tjenester, herunder USA lov om ophavsret og internationale traktater.
Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse Vilkår eller som kan være udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lov, vil du ikke, og vil ikke tillade eller bemyndige en tredjepart til at: (i) gengive, ændre, oversætte, forbedre, dekompilere, reverse engineering eller skabe afledte værker af nogen af ​​vores Tjenester; (ii) udleje, lease eller underlicensere adgang til nogen af ​​vores Tjenester; (iii) omgå eller deaktivere nogen sikkerheds- eller teknologiske funktioner eller foranstaltninger for vores Tjenester; eller (iv) at indføre software eller automatiserede agenter eller scripts til hjemmesiden for at producere flere konti, generere automatiserede søgninger, anmodninger og forespørgsler, eller strippe, skrabe eller mine data fra Webstedet.

Adgang til vores tjenester

Vi give dig ikke udstyret til at få adgang til vores tjenester. Du er ansvarlig for alle gebyrer, der opkræves af tredjeparter relateret til din adgang til og brug af vores services (f.eks afgifter fra Internetudbydere).
Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, alle eller en del af vores tjenester uden varsel. Vi vil ikke være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af alle eller en del af vores tjenester.
Vi forbeholder os også retten til, efter vores eget skøn at afvise, nægte at slå op, eller fjerne materiale, som du indlægger eller sender ind til udlægning, og at begrænse, suspendere eller opsige din adgang til vores tjenester på ethvert tidspunkt, for enhver eller ingen grund, med eller uden forudgående varsel, og uden ansvar.

Begrænsninger

Du skal overholde alle gældende love, når du bruger vores tjenester. Undtagen hvis det udtrykkeligt er tilladt ved lov, eller som UC Point udtrykkeligt kan tillade skriftligt, vil du ikke, og vil ikke tillade andre at: (i) opbevare, kopiere, ændre, distribuere eller videresælge nogen af ​​de oplysninger, lyd-, video- og audio-visuelle værker eller andet indhold gjort tilgængeligt på vores Tjenester (samlet kaldet "Tjenesteindhold"), eller kompilere eller indsamle noget Tjenesteindhold som en del af en database eller andet arbejde; (ii) bruge et automatiseret værktøj (f.eks, robotter, web-edderkopper) for at få adgang til eller bruge vores Tjenester eller til at gemme, kopiere, ændre, distribuere eller videresælge noget Tjenesteindhold; (iii) udleje, lease, eller underlicensere din adgang til vores Tjenester til en anden person; (iv) bruge nogen Tjeneste eller Tjenesteindhold til ethvert formål, undtagen til dit eget personlige brug, eller, hvis du er en juridisk enhed, til dine interne forretningsformål; (v) omgå eller deaktivere nogen forvaltning af digitale rettigheder, brugsregler eller andre sikkerhedsfunktioner i vores Tjenester; (vi) at bruge vores Tjenester på en måde der overbebyrder, eller som truer integriteten, ydeevnen, eller tilgængeligheden af vores Tjenester; eller (vii) fjerne, ændre eller sløre nogen meddelelser om ejendomsret (herunder meddelelser om ophavsret og varemærker) på en hvilken som helst del af vores Tjenester eller Tjenesteindhold.

Registreringsproces

Hvis du beslutter at tilmelde dig vores Tjenester, skal du give visse begrænsede oplysninger om dig selv, som du vil blive bedt om af Tjenesten. Vi forbeholder os ret til at nægte service til enhver bruger.
Når du tilmelder dig Tjenesterne, skal du oprette en brugerkonto ("Konto"). Du vil straks opdatere alle Kontooplysninger for at holde dem korrekte, nøjagtige og fuldstændige. Vi forbeholder os ret til at kræve at du ændrer dit brugernavn og/eller adgangskode, hvis vi mener, at din konto ikke længere er sikker, men vi har ingen forpligtelse til at gøre dette. Du vil ikke: (a) give nogen falske oplysninger som en del af dine kontooplysninger; (b) oprette en konto til andre end dig selv; (c) oprette eller bruge mere end én konto på ethvert givet tidspunkt; (d) overføre din konto til nogen anden; (e) tillade andre at bruge din konto; eller (f) bruge eller få adgang til andre personers konti.
Ved at registrere for Tjenesten, vil UC Point give dig adgang til webstedet. Enten du eller UC Point kan opsige din Konto til enhver tid uanset årsag, og hvis vi opsige din konto, har UC Point overhovedet ikke noget ansvar for en sådan opsigelse. Desuden vil alle vilkår heraf, der påtænker fortsat effektivitet, herunder, uden begrænsning, vilkår vedrørende ejerskab, fraskrivelse af garantier, ansvarsbegrænsninger, erstatning, og lovvalg/retsområde overleve ethvert ophør af din konto og/eller disse Vilkår.

Diskretionspolitik

Vi kan indsamle registrering og andre oplysninger om dig via vores tjenester. Vores indsamling og brug af disse oplysninger er underlagt vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på https://smart.uc-point.com/privacypolicy/ucp_privacy_policy.html. Vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for vores samling af oplysninger om besøgende på smart.uc-point.com og vores registrerede brugere af vores Tjeneste. Vores privatlivspolitik gælder ikke for besøgende til dine hjemmesider, hvorigennem du bruger vores tjeneste.
Som en betingelse for brug af Tjenesten accepterer du, at du på en iøjnefaldende måde vil opslå den egen Politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller meddelelse ("Fortrolighedsmeddelelse"), hvor du meddeler om indsamling og brug af oplysninger fra dit websted for besøgende af dig og vores Tjeneste. Du vil sige følgende i din Fortrolighedsmeddelelse:

 1. at du bruger en tredjepartstjeneste, der bruger entydige identifikatorer til at spore brug og aktiviteter for besøgende på dit websted ved hjælp af cookies og browserdata og til at matche og kombinere disse data med oplysninger om karakteristika og aktiviteter de besøgende indsamlede gennem cookies og data fra tredjeparter,
 2. at de indsamlede oplysninger omfatter bruger-id, IP-adresse, lokaliseringsdata (til postnummer), besøgstider, viste sider, browserinformation (fx type og sprog), med henvisning til hjemmeside, og operativsystem,
 3. hvordan du bruger de oplysninger, du modtager fra vores tjeneste,
 4. at du deler aggregat og de-identificerede data med tredjepart til egne formål, og
 5. et link til flere oplysninger om, hvordan besøgende kan fravælge cookie indsamling fra UC Point.

Du accepterer, at ud over det foregående er det dit ansvar at sikre, at din Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og at din brug af oplysningerne vedrørende vores Tjeneste vil være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, som kan pålægge yderligere krav og restriktioner på brugen af vores Tjeneste og de oplysninger, du indsamler via vores Tjeneste. Du accepterer endvidere, at UC Point har ret til at indsamle, lagre, bruge, dele og udgive i aggregeret eller desinficeret (de-identificeret) form, oplysninger indsamlet fra dig og din hjemmeside via din brug af Tjenesten. Du accepterer, at du ikke vil bruge vores service i forbindelse med enhver hjemmeside eller online tjeneste rettet mod børn, eller som bevidst indsamler oplysninger fra børn.

Licensbevilling fra dig

Du giver hermed en royalty-fri licens til UC Point AG og Modtagere til at bruge, kopiere, overføre og ændre dine kundedata med henblik på at levere den service og det begrænsede formål at samle data og bruge det på en anonym måde. Dine data vil ikke blive solgt, og indeholder ingen personlige oplysninger. Begrænsede områder i Tjenesterne
Visse dele af vores Tjenester, herunder kontostyringsfunktioner, kan være begrænset med adgangskode til registrerede brugere eller andre autoriserede personer ("områder beskyttet med adgangskode"). Hvis du har tilladelse til at få adgang til noget områder beskyttet med adgangskode, accepterer du, at du er helt ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​din adgangskode, og er enige om at underrette os, hvis adgangskoden bliver tabt, stjålet, frigivet til en uautoriseret tredjepart, eller på anden vis kan være blevet kompromitteret. Du accepterer, at du er fuldt ansvarlig for alle og enhver aktiviteter, der foregår på din konto, uanset om du er den person, der foretager sådanne aktiviteter. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre brud på sikkerheden i forhold til din adgangskode eller vores Tjenester, som er kendt af dig.

Links og Tredjepartsindhold

Vores Tjenester kan vise, eller indeholde links til, tredjepartsprodukter, tjenester og websteder. Alle meninger, rådgivning, udtalelser, serviceydelser, tilbud, eller andre oplysninger, der udgør en del af indholdet udtrykt, forfattet, eller stillet til rådighed af andre brugere eller andre tredjeparter på vores Tjenester, eller som er tilgængeligt gennem eller kan være placeret ved hjælp af vores Tjenester (kollektivt, "Tredjepartsindhold") tilhører de respektive forfattere eller producenter og komme ikke fra os eller vores aktionærer, direktører, ledere, medarbejdere, agenter eller repræsentanter.
Vi kontrollerer ikke Tredjepartsindhold og vi kan ikke og garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af ​​sådant tredjepartsindhold. Vi er ikke ansvarlige for udførelsen af, vi støtter ikke, og vi er ikke ansvarlige eller hæfter for noget Tredjepartsindhold eller nogen oplysning eller materiale offentliggjort i noget tredjepartsindhold. Ved at bruge vores Tjenester, kan du blive udsat for indhold, der er stødende, usømmeligt eller anstødeligt. Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forvoldt dig af din brug af eller tillid til varer, tjenesteydelser eller oplysninger på eller via en tredjepartstjeneste eller Tredjepartsindhold. Det er dit ansvar at vurdere de oplysninger, meninger, rådgivning eller andet indhold tilgængeligt på og gennem vores Tjenester.

Brugspolitikker

Du er alene ansvarlig for indhold og andet materiale, som du sender, udgiver, overfører, eller viser på, igennem, eller med vores Tjenester.
Du vil ikke bruge vores tjenester til: (i) at indlæse, offentliggøre, e-maile eller på anden måde overføre materiale, der indeholder ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, ærekrænkende, krænkende for andres privatliv, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde stødende indhold; (ii) skade os eller tredjeparter på nogen måde; (iii) efterligne en person eller enhed, eller på anden måde misbruge din tilknytning til en person eller enhed; (iv) indlæse, indlægge, e-maile eller på anden måde overføre materiale, som du ikke har ret til at transmittere under nogen lov eller kontraktlig eller tillidsforhold (såsom intern viden, fortrolige oplysninger, lært eller videregivet som led i et ansættelsesforhold eller under fortrolighedsaftaler); (v) indlæse, sende, e-maile eller på anden måde overføre materiale, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre rettighed tilhørende enhver part; (vi) indlæse, offentliggøre, e-maile eller på anden måde overføre uopfordrede eller uautoriserede reklamer, salgsmateriale, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller andre former for opfordringer; (vii) indlæse, sende, e-maile eller på anden måde overføre materiale, der indeholder software virus eller anden computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr; (viii) forstyrre eller afbryde Tjenesterne eller servere eller netværk forbundet til Tjenesterne, eller undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk forbundet til Tjenesterne; (ix) bevidst eller ubevidst overtræde gældende lokale, statslige, nationale eller international lov eller bestemmelse; (x) "forfølge" eller på anden måde chikanere en anden; eller (xi) at indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre brugere.

Varemærker

"UC Point," UC Point logoet og enhver anden vare eller tjenesteydelses navn eller slogan, der vises på vores Tjenester er varemærker tilhørende UC Point og deres Modtagere, leverandører eller licensgivere, og må ikke kopieres, imiteres eller bruges helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra UC Point, Modtagere, eller de relevante varemærkeindehavere. Du må ikke bruge META-tags eller anden "skjult tekst" udnytte "UC Point" eller et andet navn, varemærke eller produkt eller tjenestenavn tilhørende UC Point eller Modtagere uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Hertil kommer, at udseendet og fornemmelsen af ​​vores Tjenester, herunder alle sideoverskrifter, brugerdefinerede grafikker, knapikoner og scripts, er servicemærke, varemærke og/eller handelsiklædning tilhørende UC Point eller Modtagere og må ikke kopieres, imiteres eller bruges, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og firmanavne eller logoer nævnt på vores Tjenester tilhører deres respektive ejere. Henvisning til eventuelle produkter, serviceydelser, processer eller andre oplysninger, såsom firmanavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde, udgør ikke eller antyder undertegning, sponsorat eller anbefaling deraf af os eller Modtagerne.

Tilbagemelding

Vi eller Modtagerne kan give dig en mekanisme til at give feedback, forslag og ideer, hvis du vælger det, om vores Tjenester ("Feedback"). Du accepterer, at vi eller Modtagerne kan, efter vores eget skøn, bruge det Feedback, du giver os på enhver måde, herunder ved fremtidige forbedringer og ændringer til vores Tjenester. Du giver hermed os, Modtagere, og vores tildelte en tidsubegrænset, verdensomspændende, fuldt overdragelige, underlicenserende, uigenkaldelig, royalty-fri licens til at bruge, gengive, ændre, skabe afledte værker fra, distribuere, og vise Feedback på enhver måde, til ethvert formål, uden på nogen medier, software eller teknologi af nogen art, som eksisterer nu eller udvikles i fremtiden, uden nogen forpligtelse til at yde tilskrivning eller kompensation til dig eller nogen tredjepart. Vi og Modtagerne vil behandle ethvert feedback du giver til os som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet.

Garantifraskrivelse

BRUG AF TJENESTERNE OG TJENESTEINDHOLDET FOREGÅR PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN OG TJENESTEINDHOLDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGÆNGELIGT". I DET OMFANG DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VI OG MODTAGERNE OS ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGT UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, UFORSTYRRET NYDELSESRET, OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER NYTTEN AF TJENESTERNE ELLER TJENESTEINDHOLD, OG DU STOLE PÅ TJENESTERNE OG TJENESTEINDHOLD PÅ EGET ANSVAR. ETHVERT MATERIALE SOM DU FÅR ADGANG TIL ELLER FINDER GENNEM VORES TJENESTE SKER PÅ EGEN RISIKO OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DIN COMPUTER ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF MATERIALE VIA VORES TJENESTE. INTET RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM DU FÅR FRA OS ELLER VIA VORES TJENESTER VIL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER FASTLAGT I DENNE AFTALE. NOGLE LANDE KAN FORBYDE ANSVARSFRASKRIVELSE OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER DER VARIERER FRA LAND TIL LAND.

Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV, VIL VI IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR FØLGENDE KATEGORIER AF TAB: A) ALLE INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSSKADER, OG B) TAB AF PROFIT, GOODWILL, BRUG, DATA, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS VI ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER), SOM FØLGE AF BRUGEN AF VORES TJENESTER OG TJENESTEINDHOLD I ALLE TILFÆLDE, UANSET OM DET ER DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL DET SAMLEDE ANSVAR AF MODTAGERNE AF ENHVER ART, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE OG TJENESTEINDHOLD (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIKRAV), UANSET FORUM OG UANSET OM NOGEN HANDLING ELLER KRAV ER BASERET PÅ KONTRAKT, TORT ELLER ANDET, OVERSTIGE DET HØJESTE AF: DE BELØB, OM NOGEN, DU HAR BETALT TIL OS FOR DIN BRUG AF TJENESTERNE OG TJENESTEINDHOLD ELLER HALVTREDS US DOLLARS ($50).
DA NOGLE LANDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, VIL OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG. DISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER SKAL HÅNDHÆVES I DET OMFANG DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV.

Godtgørelse

Du skal holde os, og MODTAGERNE skadesløse fra eventuelle omkostninger, skader, udgifter og erstatningsansvar som følge af din brug af Tjenesterne og Tjenesteindhold, din overtrædelse af disse vilkår, eller din overtrædelse af nogen tredjepartsrettigheder ved brug af tjenesterne eller tjenesteindhold.

Juridiske meddelelser

Håndhævelse af disse Vilkår vil være underlagt lovgivningen i staten Californien, eksklusivt dets konflikt og valg af lovprincipper. Den eksklusive jurisdiktion og lokalitet for eventuelle krav, der udspringer af eller i tilknytning til disse Vilkår eller din brug af Tjenesterne eller Tjenesteindholdet vil ligge ved de statslige og føderale domstole i Santa Clara County, i staten Californien, og du accepterer uigenkaldeligt at underlægge dig jurisdiktionen af sådanne domstole. Vores manglende håndhæve af en rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår vil ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser, medmindre det er anerkendt og godkendt af os skriftligt. I tilfælde af at en kompetent domstol finder at en bestemmelse i disse Vilkår er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de resterende bestemmelser forbliver i fuld kraft og ved fuld effekt.

Frafaldelse af gruppesøgsmål

I det omfang som det tillades af loven, skal alle retsprocesser til at løse eller føre proces for en tvist udføres udelukkende på et individuelt basis. Hverken du eller Modtagerne skal søge at få nogen tvist hørt som et gruppesøgsmål, generelt søgsmål via privat advokat, eller i noget andet sagsanlæg, hvori en af parterne handler, eller foreslår at handle, i en repræsentativ kapacitet.

Politik om ophavsret

Du må ikke skrive, distribuere eller gengive på nogen måde noget ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andre fortrolige oplysninger, tilhørende UC Point, medmindre du har ret til at gøre det. Det er UC Points politik at, efter eget skøn, lukke kontoen for enhver bruger, der overtræder copyright rettighederne for UC Point, MODTAGERNE eller tredjeparter. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og lagt ud på webstedet på en måde der anfægter din ophavsret, så følg kravene for passende meddelelser i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 USC § 512. Som minimum, skal du give vores copyright-agent følgende oplysninger: en elektronisk eller fysisk underskrift af den person der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​ophavsretten; en beskrivelse af den ophavsret som du mener er blevet krænket; en identifikation af det sted på hjemmesiden hvor dette materiale findes, som du hævder er blevet krænket; din adresse, telefonnummer og e-mailadresse; en skriftlig erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ​​ophavsretten, dennes agent eller loven; og en erklæring fra dig, foretaget under straf for mened, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten. UC Points Copyright Agent for meddelelse om krænkelser af ophavsrettigheder kan findes ved at skrive til følgende: [indsæt e-mailadresse for Copyright Agent] eller på vores adresse nedenfor, til "Copyright Agent".

Elektronisk kommunikation

Kommunikationen mellem dig og UC Point anvende elektroniske midler, uanset om du bruger webstedet eller sende os e-mails, eller om UC Point giver meddelelser på hjemmesiden eller kommunikerer med dig via e-mail. For kontraktlige formål, samtykker du (a) til at modtage meddelelser fra UC Point i elektronisk form; og (b) er enige om, at alle vilkår og betingelser, aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som UC Point giver dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om, som sådanne henvendelser ville opfylde, hvis de var sendt med posten. Ovenstående påvirker ikke de af dine rettigheder, som du ikke kan give afkald på.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores Tjenester eller disse Vilkår, kan du kontakte os på: legal@uc-point.com
Tilbage til generelle betingelser

Brugerleveret indhold (indsendelser)

I disse betingelser betyder udtrykket "indsendelse" indhold, der er indsendt af vores brugere, og omfatter, men er ikke begrænset til, filer fra brugere (herunder filer oprettet i SMART Notebook® softwareformat eller SMART Table® softwareformatter, .pdf-format, PowerPoint® og Microsoft® Word), tekst, billeder, indhold, video, lydfiler, kommunikation, meninger, links, software, data og andet indhold enhver bruger giver. Brugere kan bidrage med indlæg på en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, indlæsning af indholdsider eller andre metoder til fildeling af indhold, meddelelsestavler, chat (diskussionsfora) blogs, kalender over begivenheder, lyd og/eller podcasts, videoblogs, personlige websider, wiki-sider og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter designet af SMART for at give brugerne mulighed for at kommunikere eller dele materialer med andre.
Du anerkender, at ansvaret for alle indsendelser, som er tilgængelige via vores produkter, uanset om de anbringes, så de er offentligt tilgængelige, eller sendes privat, alene hviler på den person, hvorfra indsendelsen stammer, og DU BRUGER INDSENDELSEN OG ALT MATERIALE DERI PÅ EGEN RISIKO. SMART har ikke kontrol over indsendelser, som leveres af brugere, og kan derfor ikke garantere nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten eller ejerskabet af indsendelserne. Du anerkender, at du kan blive udsat for materiale i indsendelser, som du finder stødende eller uanstændigt, eller hvor de underliggende rettigheder ikke er blevet indhentet på behørig vis. Du anerkender, at SMART ikke påtager sig noget ansvar for indhold, der posteres af tredjeparter, og som er tilgængelige via vores produkter. Du er alene ansvarlig for din brug af indsendelserne og eventuelle tvister, der måtte opstå mellem dig og andre brugere, selvom SMART eventuelt kan stille en metode til rådighed for brugere, hvormed de kan informere om en tvist eller klage (se venligst afsnittet Rapportering af et anliggende, en tvist eller nedtagningsanmodning for at få yderligere oplysninger).
Brugere må indsætte hypertekstlinks i indsendelserne til indhold, som hostes og vedligeholdes af tredjeparter, så længe indholdet på sådanne websites, hvis det anbringes i vores produkter, ikke er i strid med vores betingelser. SMART udøver ingen kontrol over sådanne andre websites og webbaserede ressourcer. SMART står ikke inde for eller garanterer ikke nøjagtigheden af indsendelser eller andet indhold i vores produkter. Du accepterer, at SMART ikke er ansvarlig for nøjagtigheden af eller adgangen til indhold, annoncering, kampagner, produkter eller andre materialer fra tredjepart, som er tilgængelige via vores produkter, og ikke hæfter for skader, som er opstået som følge af indsendelsen eller brug af et sådant indhold.
SMART forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at gennemgå indsendelser og at fjerne eller nægte at fjerne eller offentliggøre indsendelser eller links i indsendelser efter eget skøn.
Mens SMART tilstræber at opretholde dit privatliv (se vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger), bør du altid bruge forsigtighed når du udleverer personlige oplysninger om dig selv (især dine elever), eller dine børn i eventuelle indlæg. Eventuelle indlæg du foretager, kan potentielt opfanges, og bruges af andre. SMART hverken godkender eller giver sin tilslutning til indhold, beskeder eller informationer der kan findes i noget indlæg på vores produkter. SMART fralægger sig ethvert ansvar med hensyn til indlæg og eventuelle handlinger som følge af din deltagelse i ethvert indlæg.
SMART forbeholder sig ret til, efter eget skøn, men uden forpligtelse, at fjerne indsendelser, der indeholder telefonnumre, fysiske adresser eller andre oplysninger, der kan identificere personer, da SMART ikke kan verificere sådanne oplysninger eller bekræfte, at nævnte oplysninger ønskes lagt ud af den person, som oplysningerne angår. SMART må, efter modtagelse af en anmodning om fjernelse fra den berørte person, lade oplysninger om en identificerbar person forblive posteret, hvis SMART mener, at sådanne oplysninger er kontaktoplysninger til en virksomhed, som er beregnet til offentlig adgang.
Du bevarer alle ejerskabsrettigheder i dine indsendelser. Ved at forelægge indsendelser (i en hvilken som helst form) tildeler du dog SMART, dets respektive datterselskaber, associerede selskaber, leverandører, efterfølgere, erhververe, licenshavere, underlicenshavere, forhandlere og distributører en afgiftsfri, uigenkaldelig, global, ikke-eksklusiv licens, som kan overdrages, og som ikke udløber, med ret til underlicens, til at bruge, reproducere, kopiere, kombinere, distribuere, transmittere, udsende, postere, offentligt vise, offentligt udføre, oversætte og reformatere dine indsendelser (helt eller delvist) på en måde, som på nuværende tidspunkt er kendt, eller som opdages i fremtiden og/eller til at indarbejde det i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, som på nuværende tidspunkt er kendt, eller som udvikles senere.
Selvom du visse steder på nogle produkter kan fjerne dine egne indsendelser eller begrænse adgang til dem, anerkender du, at du ikke kan ophæve denne licens eller trække dit afkald tilbage, når først indsendelsen er foretaget. Hvis andre brugere f.eks. har downloadet din indsendelse til udarbejdelse af en lektion, har de fortsat ret til at bruge en sådan indsendelse, der er downloadet i overensstemmelse med disse betingelser, også efter du har fjernet indsendelsen.
Du må ikke bidrage med eller redigere en indsendelse, medmindre:

 • du har ret til at levere dine indsendelser, hvilket omfatter, uden begrænsning, at du er forfatter eller licenshaver til ethvert ophavsretligt beskyttet indhold, som du leverer, og at du har ret til at levere indholdet i overensstemmelse med en licens eller aftale med din arbejdsgiver eller tredjeparter om brug i overensstemmelse med indsendelsernes anvendelse i henhold til disse betingelser;
 • hvor indsendelserne er fotografier, billeder, afbildninger eller er helt eller delvist grafiske ("billeder"), du erklærer og garanterer, at hver enkelt person, som måtte være afbildet på sådanne billeder (og hvis der er tale om en mindreårig, den mindreåriges forælder eller værge), har givet samtykke til brug af billederne som anført i disse betingelser, herunder, som et eksempel, og ikke som en begrænsning, distribution, offentlig fremvisning og gengivelse af sådanne billeder; og
 • du mener, at det er korrekt, ikke stødende og lovligt og ikke krænker tredjeparts rettigheder (herunder, uden begrænsning, i henhold til injurielovgivningen).

Du forventes at respektere og interagere med andre brugere i de offentligt tilgængelige forummer, som de ville i enhver anden offentlig arena, og afholde sig fra at bruge stødende, chikanerende eller på anden måde upassende sprog i indsendelser. Du anerkender, at du er ansvarlig for din interaktion med andre brugere.
Brug af vores produkter til aktiviteter, der er i strid med lokale, regionale, nationale, internationale love, kendelser eller forskrifter, er en overtrædelse af disse betingelser.
Du giver hermed SMART tilladelse til at samarbejde med (i) retshåndhævende myndigheder i efterforskning af mistanke om lovovertrædelser og/eller (ii) systemadministratorer hos internetudbydere eller andre netværks- eller computerfaciliteter med henblik på at håndhæve disse betingelser.
DU ACCEPTERER, AT EN PART, DER KRÆNKES, FORDI DU UPLOADER INDHOLD, SOM, BLANDT ANDET,KRÆNKER OPHAVSRETTIGHEDER ELLER ER ANSTØDELIGT, KAN ANLÆGGE RETSSAG, HVILKET KAN MEDFØRE, AT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVER OFFENTLIGGJORT, OG AT DU SKAL BETALE ERSTATNING TIL DEN KRÆNKEDE PART.
Tilbage til generelle betingelser

Periode og ophævelse
Denne tredive (30) dages aftale begynder, når du bruger vores produkt og fornyes automatisk på månedsvis basis, medmindre den ophæves af en af parterne.
SMART kan når som helst ophæve denne aftale efter eget skøn, inklusive, uden begrænsning, for overtrædelse af dig af enhver af dine repræsentationer, garantier eller forpligtelser under denne aftale, eller for uvirksomhed af dig med hensyn til brugen af produktet.
Du kan når som helst ophæve denne aftale ved at sende en anmodning om ophævelse til SMART på info@smarttech.com. Din ophævelse af denne aftale skal ikke fritage dig fra nogen betalingsforpligtelser, som måtte opstå før en sådan ophævelse. Ved ophævelsen skal du øjeblikkeligt stoppe brugen af vores produkter. Følgende afsnit skal være gældende også efter ophævelse af denne aftale: Introduktion, GENERELLE BETINGELSER, Frafaldelse af gruppesøgsmål, Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning, Eksportrestriktioner, Feedback, Gældende lovgivning, Ugyldighed af bestemmelser, Tvist eller nedtagningsanmodning, Sikkerhed, SMART Galleri, SMART-leveret indhold, Tilbud fra tredjepart og websites tilhørende tredjepart, Brugerleveret indhold (indsendelser) og Periode og ophævelse.

HAR DU ET SPØRGSMÅL TIL OS? Vi vil gerne høre fra dig:
SMART Technologies ULC
Til: Juridisk afdeling
3636 Research Road N.W.
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1
+1.403.245.0333
© 2016, SMART Technologies ULC
365020_1